Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal ten slotte de overwinning behalen ? Ziedaar de vraag, welke eenigen niet goede lioop, anderen niet wanhoop herhalen."

Niet minder treffend is het beeld, dat door den Duitschen kerkhistoricus, Rcdoi.ph Soiim, aan het slot zijner beknopte kerkgeschiedenis van onze tegenwoordige maatschappij aldus wordt geteekend : ,/Waarbij, zoo vraagt hij, zal ik onze maatschappij vergelijken ? Bij den aardbol waarop wij wonen. Een dunne korst rondom het vloeibaar vuur en de vulkanische gisting van een onmetelijken revolutionairen kern. Van buiten is alles orde, vrede, groei en bloei, maar één oogwenk slechts, en de elementaire Titanische krachten van de onderwereld hebben de gansche heerlijkheid in een puinhoop omgezet. Het zijn maar weinigen, die de bezittende, regeerende, genotscheppende, aan het openbare leven deelnemende maatschappij uitmaken; de massa stelt den lastdrager, tevens den overmachtigen vijand der maatschappij voor." 1)

Van deze gespannen verhouding tusschen patroons en arbeiders is een gretig gebruik gemaakt door de sociaaldemocratie, die ongeveer sinds 1878 ook in ons land is opgetreden met de leuze: Recht voor allen ; die overal (ie wonden der maatschappij openrijt om er peper en zout, in plaats van olie in te storten ; en die onder haar schoonklinkende, doch in haren mond onware leuze de groote massa der proletariërs onder hare vanen zoekt te vereenigen tot den grooten strijd voor de nieuwe maatschappij.

Ongetwijfeld er is in dit optreden der socialisten ook een element van waarheid. Want er zijn in onze samenleving metterdaad misstanden, die ten hemel schreien. En het is dit element van waarheid, dat aan de sociaaldemocratie zulk een kracht verleent.

Nn'j; grooter evenwel dan het element der waarheid is het element van leugen in het optreden der sociaaldeinocratie.

De leuze: Recht voor allen, is in den mond der sociaaldemocratie een onware leuze. Zij wil geen recht voor allen.

Zij wil allereerst geen recht voor God en Zijn Woord.

1) Zie Ku«li»1 pli Sohin, l><* Geschiedenis der kerk in hare grondtrekken geschetst, vertaald door I.. II. F. A. Faure, bladz. 221 en 222.

Sluiten