Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Officieel stelt de sociaaldemocratie zich natuurlijk eenigszins anders aan. Het officiëele optreden der sociaaldemocratie maakt met wat de kopstukken schrijven en zeggen, men vergunne ons deze uitdrukking, een walgelijk contrast. Officieel verklaart de sociaaldemocratie den godsdienst voor een „Privatsache", een private zaak, waarover ieder moet denken, zooals hij wil, mits hij aan dien godsdienst maar niet toekenne eenig gezag op publiek terrein. (Je ziet het, ook op dit punt is de familietrek der sociaaldemocraten niet de liberalen onmiskenbaar. In dezen trek lijkt het arme neefje, alias het socialisme, sprekend op het rijke, alias het liberalisme.

Maar ook deze bewering, dat de godsdienst een private zaak is, is een grove dwaling en een aanranding van het recht van God en Zijn Woord.

De godsdienst is geen private zaak. Ongetwijfeld is de godsdienst ook een private zaak; als hartezaak en conscientiezaak is zij de meest private zaak, die er is. Maar zij is het niet alleen. Want de godsdienst, die alleen in het hart verscholen blijft, en niet voor de wereld openbaar wordt, is eer een verloochening dan een dienen van God ; veeleer een onteeren dan een eeren van Zijn naam. De, godsdienst is krachtens zijn innigst wezen ook een publieke zaak. Zij is de meest publieke zaak, die er is. Want de Schepper en Onderhouder, Wetgever en Hechter van hemel en aarde, heeft er recht op, op alle gebied des levens te worden erkend en gediend. En juist dit hooge recht Gods wordt door het socialisme met alle macht ontkend.

Niet minder verwerpt de sociaaldemocratie het recht der overheid als dienaresse Gods. Zij verwerpt niet de macht der overheid. Want in den socialistischen staat zal de overheid een macht hebben, waarbij de macht van den Czaar nog onmacht zou zijn. Maar zij verwerpt het gezag, dat de overheid van Gods wege heeft. En hoe machtig de overheid ook kan zijn in de socialistische republiek, in de werkelijkheid is zij niet meer dan een kegelkoning, die naar het believen des volks elk oogenblik kan worden omgekegeld.

Natuurlijk verwerpt zij ook het recht der patroons.

Sluiten