Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van God en Zijn Woord op publiek terrein. De sociaaldemocratie doet liet ook; maar gaat wat verder. Het liberalisme ondermijnt de ordinantiën Gods. I)e sociaaldemocratie doet het ook ; maar gaat wat verder. Aldus is de sociaaldemocratie feitelijk de consequentie van het liberalisme, en daardoor moet zij grooten invloed op de liberale partij oefenen.

Alleen op één punt was er een gewichtig onderscheid tusschen liberalisme en socialisme. Het liberalisme was rijk; het socialisme arm. Het liberalisme was dientengevolge voorstander van algeheele staatsonthouding, die den hebzuchtigen patroons gelegenheid liet hunne arbeiders te verdrukken. Het socialisme daarentegen eischt de grootst mogelijke staatsbemoeiing, waardoor de sleutel der brandkast feitelijk in handen der regeering wordt gelegd, en deze ten slotte ter beschikking der arbeiders wordt gesteld.

En wanneer deze beiden, liberalen en socialisten, nu voor de kiezers komen te staan, dan moeten de liberalen liet natuurlijk alleggen tegenover de sociaaldemocraten.

Daarom hebben de liberalen op sociaal-politiek terrein hun rok dan ook moeten keeren, en het laat-maar-waaienstelsel voor een goed deel laten varen.

De groote meerderheid der 'liberalen is ihans dan ook voor overheidsbemoeiing op maatschappelijk terrein. Op dit punt is een deel van het liberalisme thans zelfs van het ééne uiterste in het andere gevallen.

Van den scylla eener algeheele staatsonthouding zijn vele liberalen nu terecht gekomen op den charibdys eener centralizeerende staatsbemoeiing, waardoor de geheele industrie metterdaad in een keurslijf van wetten en bepalingen zou worden geregen. Kn op deze wijze zou het liberalisme 1111 willen goedmaken, wat het door de verwerping van God en Zijn Woord op publiek terrein en door zijn valsche theorie der algeheele staatsonthouding vroeger heeft bedorven.

Maar daardoor heeft het geheel het vertrouwen van de meerderheid der natie verloren.

Ongetwijfeld heeft het optreden der sociaaldemocratie daartoe het zijne bijgedragen ; het liberalisme is door het socialisme ontmaskerd.

Sluiten