Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook in de Kamer is dit standpunt der regeering dooide linkerzijde aangevallen. Wat in de liberale pers was geschreven, werd in de at'deelingen herhaald. In zijne schoone Memorie van Antwoord heeft de Premier de ongegrondheid dezer beweringen duidelijk aangetoond. Wij kunnen dan ook niet nalaten dit gedeelte dezer Memorie even te citeeren. ZEx. schrijft daarin aldus :

//I)at de uitdrukking in de Troonrede: uvoort\touwen op de Christelijke grondslagen van ons volksleven," in zich zou sluiten dat tot dusver steeds op die grondslagen gebouwd was, vertolkt de bedoeling van het woord: voortbouwen, niet. In de uitdrukking voortbouwen werd uitgesproken, dat men het niet bij hetgeen dusver op die grondslagen gebouwd was, mocht laten, maar voort had te bouwen op die grondslagen naar den eisch des tijds. Toch wordt gaarne toegegeven dat dusver hetgeen door liberale Kabinetten niet op bet papier, maar in de realiteit gewijzigd werd én stand hield, aan geen andere dan aan diezelfde grondslagen vastigheid ontleende. Er ligt waarheid in wat de vorige Minister van Justitie voor eenige jaren schreef: „Terwijl de liberale partij, alles bij elkaar genomen, nog slechts zeer weinig heeft gewrocht, terwijl een maatschappij naar liberale beginselen bestuurd, nog nergens, althans nergens op groote schaal werd aangetroffen, kun de partij van het gezag bogen op duurzame ervaring." Iets wat geen verwondering kan baren, zoo men met de vele eeuwen, waarin ons Christelijk volksleven zich vastzette, de korte spanne tijds vergelijkt, waarover het liberale régime, en dan nog onder gestadige wijziging van bet eerst aangelegde, beschikte."

Hij de openbare beraadslaging werd de strijd over deze gewichtige quaestie, zij het dan ook in eenigszins anderen vorm voortgezet, en een gewichtig debat gevoerd over het gezag van de openbaring Gods voor het publieke leven.

En in de nu loopende parlementaire periode zal de strijd over dit hoofdpunt van staatsbeleid ongetwijfeld gedurig worden hervat. Het christelijk standpunt, dat door deze regeering niet beslistheid is ingenomen, beheerscht natuurlijk baar gansche beleid. Ieder wetsontwerp, dat door deze

Sluiten