Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kk.udi.ik, ,/on reeds herhaaldelijk hen ik er tegen opgekomen, omdat zij mij zoowel uit een sociaal oogpunt als van het standpunt van een vrijzinnig man, bepaald verkeerd dunkt.

Uit een sociaal oogpunt, dewijl het verkeer van den man en vader met zijn vrouw en kinderen, zooals het op zijn rustdag behoort te wezen in aller belang, alléén mogelijk is, wanneer noch de huishouding haar geregelde eischen stelt, noch de kinderen naar school moeten. Voor een werkman en zijn gezin beantwoordt zijn vrijdom van den arbeid op een gewonen dag van de week niet voor een vierde aan den eisch.

Maar eveneens van het standpunt van een vrijzinnig man. Juist zijn vrijzinnigheid moet er hem toe brengen, niet enkel te letten op eigen behoeften, maar ook op die zijner medeburgers. Al heeft hijzelf de behoefte aan godsdienstige Zondagsviering in 't algemeen, en aan het terkerke-gaan in het bijzonder, niet, toch heeft hij te bedenken dat anderen haar wél hebben. Hij heeft haar te eerbiedigen als een der eerbiedwaardigste van alle, en te wenschen, dat die anderen zoomin doenlijk door opgelegden arbeid verhinderd worden haar te bevredigen. Ook uit dien hoofde is hij verplicht, voorstander te zijn van zoo algemeen mogelijke Zondagsrust, gewaarborgd bij de wet.

Anders zou het worden, indien de wetgever ook een wijze van Zondags-we/vw/ wilde voorschrijven. Doch dit is natuurlijk een tweede kwestie, waarover te gelegener tijd, irn!ion het tegenwoordige ministerie dat in zijn schild mocht voeren, nog wel een woordje zal te zeggen zijn."

Tot zoover het artikel van den heer Kerdijk.

Toch gevoelt men, dat verschil in uitgangspunt bij het politiek beleid, ondanks deze overeenstemming tusschen antirevolutionairen en revolutionairen, ernstig verschil moet teweegbrengen in de wijze, waarop de herziening deizondagswet zal moeten geschieden,

De revolutionairen willen alleen een sociale zondagswetgeving. Zij bedoelen niet anders dan de algeheele opheffing der bestaande godsdienstige zondagswet, en de invoering eener sociale zondagswet, ongeveer in den geest van

Sluiten