Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ontwerp-rustwet, dat door de vorige regeering is ingediend.

De antirevolutionairen bedoelen daarentegen niet alleen een sociale, maar ook een godsdienstige zondagswetgeving. Kenmerkend voor ons standpunt is te dezen aanzien dan ook, dat „Ons Program" aan de zondagsquaestie niet een plaats geeft bij de behandeling der sociale (|iiaestie, maar in het artikel, dat van de verplichtingen der overheid jegens God handelt.

Hiermede wordt natuurlijk niet bedoeld, dat de overheid in een nieuwe zondagswet zondagsheiliging zou moeten gebieden en daartoe dwingen. Onze part ij wenscht onze natie allerminst met kerkdicang te zegenen, zooals het liberalisme onze kinderen dat met schooldwang heeft gedaan.

Maar hiermede is wel bedoeld, dat de nieuwe zondagswetgeving niet alleen moet geven de verzekering van zondagsrust, maar wel degelijk ook het verbod van allen openbaren arbeid en alle openbare vermakelijkheid, waardoor een behoorlijke viering van dien dag wordt belemmerd.

En tegen dezen eisch der antirevolutionairen komen de revolutionairen van alle gading natuurlijk met alle kracht

• ï« verzet. n fpn^orl innot!rrrt r»nn/1rin>oiirnfn»A*'!nni „ni1

\_/4 V7VII pv/umuvilül'pv UUIIUUgOI* lllg Z(ïli

ons, zoo zeggen zij, een Engelschen zondag geven met zijn leege straten en geeuwende politieagenten. En zulk een zondag is de nachtmerrie der revolutionairen.

Zij willen van den Zondag meer een pleizierdag maken. Zij eischen, dat onder de nieuwe zondagswetgeving niet minder treinen zouden loopen dan thans; dat de schouwburgen en café's hunne deuren niet minder wijd open zetten dan de kerken ; en dat de zondag dus eigenlijk werd gemaakt tot een dag van genot.

Zeer schoon is hiertegen door Dr. Kityper in zijn verklaring van ons program van beginselen reeds opgemerkt: //Immers de proef op de som toont, dat al deze moderne ornamenteering op niets uitloopt dan op meer komedie's en meer treinen en meer concerten en meer café's en meer kroegen, en dat de hoogere bezieling, die men buiten God zoekt, niet uit //den Geest" komt, maar uit ,/den

Sluiten