Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nische vorming, waaraan in ons land nog zooveel ontbreekt, tot haar recht te doen komen.

Wat wij onder vrijmaking van het onderwijs hebben te verstaan, heeft de Premier duidelijk gemaakt in zijn Memorie van Antwoord op het voorloopig Verslag der Kamer over hoofdstuk I der Staats begrooting, waarin hij aldus schrijft:

„Wat te verstaan zij onder vrijmaking van het onderwijs, is allicht niet beter te verduidelijken, dan door aanhaling van wat Mr. Hubrecht in zijn bekend fï/W.vartikel: Kiesrecht en onder/vijs op bladz. 14, vv. schreef: „Een dwingeland deed in 1857 en 1878 zijne macht in onze wetgeving op het Lager Onderwijs ter dege gevoelen. In 188H is deze dwingeland in een der middelen, waarmede hij zijne tyrannie uitoefende, zij het ook in geringe mate, beperkt geworden. Maar laat mij ruiterlijk en oprechtelijk erkennen, dat daarmede op verre na niet alles gedaan is, wat noodig is, om den dwingeland te verdrijven uit onze landpalen." Niets is stuitender dan dwang op opvoedkundig, geestelijk en wetenschappelijk gebied. Van dien dwang, hetzij wettelijk of feitelijk, is ons volk in de verschillende vertakkingen van het onderwijs nog op verre na niet verlost. Was dan voor het tot stand brengen van die nauere verlossing „vrijmaking" een zoo onjuist gekozen woord ? En ook, viel hieraan aansloot te nemen, nu erkend werd, dat ook politieke tegenstanders het hunne tot die vrijmaking begonnen bij te dragen ?

De jongste debatten in onze Tweede Kamer over dit punt toonden duidelijk, dat ten dezen aanzien medewerking van tal van liberalen is te verwachten. En zoo bestaat dan het schoone vooruitzicht, dat de meer dan tachtigjarige strijd, die ons christenvolk voor het goed recht van ons christelijk onderwijs, of eigenlijk voor het recht van God en Zijn Woord op onderwijsterrein heeft gevoerd, in deze parlementaire periode met een schoonen vrede zal worden gekroond.

Een vierde ([uaestie, waarover de strijd in deze periode zal loopen, is de strijd over de herziening van het tarief van invoerrechten. Ook deze vraag is een topic of the day, waar de herziening van ons tarief van invoerrechten

Sluiten