Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenerzijds met alle kracht wordt geëischt, anderzijds met niet minder groote kracht wordt bestreden; en de Regeering in de Troonrede deze herziening in dezen vorm heeft aangekondigd: „Overmits de toestand van 's Rijks schatkist niet voldoende is om deze geestelijke en stoffelijke sociale hervorming tot stand te brengen, wordt versterking van 's Rijks inkomsten vereischt, waarvoor allereerst herziening van het tarief van invoerrechten in aanmerking komt. Hij deze herziening zal tevens naar bevordering van den nationalen arbeid te streven zijn. Indien de minvermogende door deze herziening mocht worden gedrukt, zal hiermede rekening worden gehouden bij de bepaling van zijn bijdrage in de verplichte verzekering."

De herziening der tarievenwet zal dus in hoofdzaak een fiscaal karakter dragen ; zij zal in hoofdzaak strekken om de schatkist te vullen.

Toch zal zij ook het beschermend karakter niet geheel en al missen; naar de bevordering van den nationalen arbeid zal daarbij tevens worden gestreefd.

Ook bij deze vraag zal «lus de strijd om het recht worden gevoerd. Want bij deze vraag zal de gewichtige vraag worden behandeld, of landbouw en nijverheid al of niet een gelijk recht op wettelijke bescherming hebben als de handel, en of de Nederlandsche patroons al of niet recht hebben om door hoogere tarieven tegen de drukkende buitenlandsche concurrentie te worden beschermd.

Een vijfde quaestie, waarover in deze periode in ons parlement zal worden gestreden, zal ongetwijfeld zijn de vraag van grondwetsherziening als weg om te komen tot de invoering van algemeen kiesrecht.

Deze quaestie is vóór de jongste stembus vooral dooide sociaaldemocraten op den voorgrond gesteld.

En dit lag geheel op de lijn hunner beginselen.

De sociaaldemocraten toch verwerpen het gezag als een ordinantie Gods, en zijn besliste aanhangers van de leer der volkssouvereiniteit. Mitsdien kennen zij aan ieder burger een inklevend recht toe om deel te nemen aan de regeering des volks. Reeds om deze reden zijn zij krachtige voorstanders van algemeen kiesrecht.

Sluiten