Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•ie wettige vertegenwoordigers van vrouwen en kinderen zijn de gezhixhoofden. Daarom heeft de antirevolutionaire partij zich reeds in 18!tl voor het toekennen van het kiesrecht aan de gezinshoofden verklaard, en daarmede getoond allerminst bevreesd te zijn voor uitbreiding van kiesrecht; want door de toekenning van het kiesrecht aan de gezinshoofden en aan hen, die daarmede gelijk worden gesteld, zouden ongeveer een millioen burgers het kiesrecht erlangen.

Ook is de antirevolutionaire partij volstrekt niet bang om ook aan de minder bedeelden het kiesrecht te verleenen. Want de aanhangers der antirevolutionaire partij zitten niet onder de grooten der aarde, maar integendeel onder de eenvoudigen in deze wereld, onder de niet-veleedelen, de niet-vele-wijzen, de niet-vele-machtigen. Onder hen schuilt de kern onzer partij, die alles veil heeft voor den strijd 0111 het recht van God en Zijn Woord op publiek terrein, en voor de handhaving der ordinantiën, die God aan onze menschel ij ke samenleving heeft geschonken.

Desniettegenstaande heeft onze partij dezen eisch van sociaaldemocraten, vrijzinnig-democraten en vooruitstrevendliberalen verworpen. Allereerst, omdat deze partijen bij het stellen van dien eisch door een verkeerd beginsel werden gedreven. Ten tweede, omdat onze partij weigerde aan den revolutionairen trein te worden aangehaakt, waarvoor de kleine sociaaldemocratische partij zich als locomotief had gezet, en die full speed naar algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen zou stoomen. Ten derde, omdat ons steunen van dien eisch uitsluitend aan de tegenpartij ten goede ware gekomen, en aan ons voor de toekomst de verwezenlijking onzer wenschen op electoraal terrein zou hebben afgesneden. En ten vierde, omdat geen uitzicht bestond, op electoraal terrein tot een oplossing in den door ons gewenschten zin te geraken. Daarom is de quaestie van uitbreiding van kiesrecht in de Troonrede niet opgenomen. Trouwens, wanneer dit Ministerie mag afdoen, wat in de Troonrede is toegezegd, zal heel wat onrecht worden goed gemaakt en in een volgende parlementaire periode zal dan de volle aandacht ook aan de uitbreiding van kiesrecht kunnen gegeven worden.

Sluiten