Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuurlijk heeft de Minister niet dit antwoord den lot' der liberalen geoogst, maar zijn positie in dit kabinet heeft hij er ongetwijfeld door verzwakt. Want dit Ministerie en elk lid daarvan staat alleen dan sterk, wanneer het vast staat op den grondsiag der christelijke beginselen ; wie evenwel neigt, naar welke zijde ook, valt.

En wat de antirevolutionaire journalisten en sprekers betreft, zij zullen natuurlijk niet nalaten, nog meer dan tot dusverre is geschied, ook onder het volk propaganda te maken voor dezen eisch onzer antirevolutionaire beginselen.

De tijdsomstandigheden zijn daarvoor thans bijzonder gunstig. Ook ten dezen aanzien bewijst de sociaaldemocratie aan onze partij uitnemende diensten, door ook op dit gebied eenerzijds de consequentie der liberale theorie, anderzijds de inconsequentie der liberale practijk in het helderst licht te stellen.

Wat is toch de liberale theorie van strafrecht ? Deze laat zich in het kort aldus samenvatten : //Alles weten is alles vergeven. Er is er Eén die alles weet, en die daarom alles vergeeft. Zal de overheid derhalve God navolgen, dan moet ook zij geen enkele misdaad straffen, maar alles vergeven. Zij moet slechts trachten den misdadiger te verbeteren. En alle straf heeft derhalve geen enkelen grond en geen ander doel dan de verbetering van den misdadiger."

Maar wat is nu de consequentie dezer theorie?

Eenvoudig deze, dat alle rechtbanken moeten worden opgeheven, en medische klinieken er voor in de plaats gesteld; en dat alle gevangenissen moeten worden afgebroken, en op de puinhoopen der gevangenissen misdadigers-hospitalen worden opgericht.

Zonder aarzelen wordt deze consequentie door de socialisten dan ook aanvaard. Men leze slechts, wat de beroemde criminalist-socioloog prof. Fkimu in zijne voordrachten te Amsterdam heeft uitgesproken : „Zonder in finesses de zaak af' te kunnen handelen, kunnen wij 'dus zeggen, dat de toekomst ons moet geven een misdadigerskliniek." 1)

1) Zie Soesman, De Crimiueele Sociologie, bladzijde 4K.

Sluiten