Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als beelddrager Gods heeft ook de inenseh een onstilbare behoefte aan recht. En wel is deze behoefte dooide zonde verstompt. Maar door de wedergeboorte wordt zij weder opgericht. Daarom kan de wedergeborene dan ook niet rusten, voordat hij rust vond in de gerechtigheid van Christus.

Maar ook in de zondige menschenwereld wordt de beboette aan recht levendig gehouden door de gemeene werking des Heiligen Geestes. En deze behoefte aan recht moeten wij als iets goddelijks eeren. Wij moeten het waardeeren in een man en vader, wanneer hij zijn onderrecht desnoods tegen de overheid verdedigt. En wij zouden het grootelijks moeten eeren in een Turksche vrouw, wanneer zij het in den harem van den sultan opnam voor het recht der vrouw om als vrouw en niet als een middel tot bevrediging van den wellust te worden behandeld.

Maar daarom mogen wij het ook allerminst gedoogen, dat onze evenmensch in zijn heiligste rechten wordt aangerand, in zijn rechtsgevoel wordt gekrenkt. Wij mogen bet niet onverschillig aanzien wanneer hij wordt te kort gedaan in ziin recht nn y.nndmreruc*-

" r J ' t' nol, up uc*

scherming van leven en gezondheid en toereikend loon.

Zoo moet dan onze getuigenis krachtig uitgaan tegen de verkrachting van alle recht, en dus ook van het recht dier arme vrouwen op de steenfabrieken aan den IJsel, van welke geschreven werd: „Een hond in staat van vergevorderde zwangerschap mag niet voor een kar worden gespannen, maar een vrouw, in vergevorderde zwangerschap moet zoo lang steen rijden, tot om de vroedvrouw moet worden gestuurd." 1) En wij moeten de heilige mannen Gods navolgen, die steeds het machtig schild van het Woord van God boven de verdrukten hebben opgeheven; zooals een Jesaja, die zijn donderend wee tegen de recht verkrachters van zijn tijd heeft geslingerd; en een Jacobus, die den gewetenloozen mammondienaars van zijn dag zijn „Wee U !" heeft toegeroepen.

En ten slotte moeten wij deelnemen aan den strijd om 1) Zie Bazuin, t. a. p.

Sluiten