Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar een volk, dal zijn rechten en vrijheden door langen strijd verwierf, zal deze verdedigen als de moeder heur kind, die zich zonder vrees over haar kind werpt en liet dekt met het veege lijf, wanneer het geweldig roofdier zijn klauw dreigend heeft opgeheven.

Derhalve kunnen, moeten, mogen wij als Hollanders, als christenen, als christelijk-historische burgers, als antirevolutionairen, dezen strijd om het recht op publiek terrein allerminst ontwijken.

Wij moeten in dezen strijd alles willen offeren.

Voor het recht moeten wij zelfs meer willen geven dan voor ons brood.

Voor ons brood moeten wij ons zweet, voor het recht moeten wij ons bloed veil hebben.

En ook in dezen moeten wij navolgers Gods zijn, die alzoo lief Zijn recht heeft gehad, dat Hij de verbreking daarvan, liever dan dat Hij deze ongestraft liet blijven, heeft gestraft aan Zijn eigen Zoon.

Heffen wij dan hoog onze schoone banier, waarin met gouden letteren de schoone leuze prijkt: Recht voor allen!

Scharen wij ons als een eenig man om deze banier, en strijden wij met iets van den ausdauer onzer Zuid-Afrikaansche stamverwanten, omdat wij weten, dat ook in ons land dan alleen alles zal „rech kom," wanneer onze beginselen triumfeeren, waarin het recht Gods wordt gehandhaafd en aan ieder zijn recht wordt gegund.

Fel zal zij in deze periode bestreden worden.

Maar dan zal ook van ons vaandel gelden, wat het Duitsche versje zegt :

Je mehr zersetzt Je höher geschatzt.

I). i. :

Hoe meer gescheurd Hoe hooger gekeurd.

Sluiten