Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muziek. Het aesthetische loopt hier parallel niet het ethische. Een valsche toon is niet negatief van aard, valsch is geen gebrek aan, geen ontkenning van zuiver, maar positief onzuiver.

Daar door de zonde ons zedelijk besef troebel is geworden, springt deze waarheid niet onmiddellijk in het oog. Slechts bij enkele zedelijke begrippen, die, oindat zy zoo diep in ons bewustzijn zijn ingeworteld, het minst onder de zonde geleden hebben, treedt deze waarheid sterk naar voren.

Geen dieper zedelijk besef in den mensch dan dat van recht en onrecht. Hier nu voelen wij dadelijk het contrast. Een onrechtvaardige handeling heeft niet alleen gebrek aan rechtvaardigheid in zich, maar is beslist onrechtvaardig. Recht en onrecht zijn positieve contrasten. Een diepe klove scheidt ze van elkander. Nooit en nergens raken zy elkander. Er is geen overgang van recht naar onrecht. Men is, öf het een, öf het ander.

Wat nu van recht en onrecht geldt, geldt van alle zedelijke begrippen. Altijd hebben wij hier met contrasten te doen.

De autoriteit van Jezus is in dezen beslissend. Ik laat nu geheel in het midden, wie hij is geweest. Dit is voor de onderhavige kwestie van minder beteekenis. Voor allen, die erkennen, dat Jezus een vorst is geweest in het rijk des geestes, zal zijn oordeel in dezen van overwegende beteekenis zijn.

Nu is het eigenaardig, hoe die contraststelling des zedelijken levens in Jezus' onderwijs gedurig weer wordt gevonden. Geheel zijn taal en st,\jl is er van doortrokken.

Ik herinner aan het bekende woord uit de Bergrede: „Niemand kan twee heeren dienen; want of hij zal den éénen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den eenen aanhangen en den anderen verachten". Haten staat hier tegenover liefhebben, aanhangen tegenover verachten.

Die niet met hem vergadert, verstrooit. Die niet met hem is, is tegen hem (Matth. XII: 30, Luc. IX: 50, Mare. IX : 40).

Tegenover het aannemen van zijn woord staat het verwerpen van zijn woord (Luc. X: 16).

Aan de phariseërs vraagt hij, of het op den Sabbathdag

Sluiten