Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik noem er enkele. Er wordt in Gen. III van twee boomen, den boom der kennis des goeds en des kwaads en den boom des levens gesproken. Van welken boom moeten wij uitgaan bij de verklaring van Gen. III? fa het verhaal, dat den boom der kennis tot middelpunt had, aan dat omtrent den boom des levens toegevoegd, of is de boom des levens oorspronkelijk en is deze in den loop der tijden geworden tot een boom der kennis des goeds en des kwaads? De meesten nemen hun uitgangspunt in den boom der kennis. Prof. Eerdmans daarentegen meent, dat de boom des levens oorspronkelijk is Een andere moeielijkheid is de vraag naar de beteekenis van de woorden „kennis van goed en kwaad". Moeten zij in zedelijken of in meer praktischen zin genomen worden ? Eindelijk: hoe kunnen de gevolgen der zonde met de zonde zelve, die in het eten van den boom der kennis des goeds en des kwaads bestond, worden gerijmd ? De mensch neemt van den boom en.... hij ziet, dat hij naakt is. Alles wat op de overtreding volgt, wijst hoofdzakelijk op een ontwaken van het geslachtsbewustzijn by den mensch. Vooral vers 20 is hier merkwaardig. Algemeen wordt het als een later toevoegsel geschrapt. Vers 20 toch heeft, naaiden zin van het oorspronkelijke, tot veronderstelling, dat Eva zwanger geworden is. Er staat, dat Adam zyn vrouw Eva noemde, omdat z«, niet zooals de St. V. zegt, een moeder aller levenden „is", maar: „geworden is". Eva is geworden moeder aller levenden. Dit kan Adam niet gezegd hebben, tenzij dan dat Eva inderdaad leven in zich ontvangen heeft, en wel door bevruchting van den man. Omdat men met dit vers volgens de gewone opvatting van Gen. III geen raad weet, schrapt men het. Doch met het schrappen van dit vers bereikt men niet veel. Immers is er in het gedeelte van Gen. III, dat op de mededeeling van de overtreding volgt, een gedurige heenwijzing naar en zinspeling op het sexueete leven des menschen (vs. 7, 10, 15 en 16). Stond vers 20 in

) Theol. rijdschrift, 1905, ,'W"te jaargang, lilz. 481—511.

Sluiten