Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de tweede plaats bedenke men, dat liet zedelyke contrast stellend is. Is de mensch niet goed, dan is hij slecht. Een derde is er niet. In plaats van liefde tot God en den naaste is in hem geboren de schrikkelijke neiging God en den naaste te haten, een neiging, die slechts op een gelegenheid wacht, zich te openbaren.

Nu moeten hier evenwel dadelijk eenige restricties aan deze opmerkingen worden toegevoegd. In de eerste plaats deze. dat de zonde van den eersten mensch is ontstaan uit verleiding. Objectief blijft de zedelijke daad van het zondigen daardoor "wel beslist in contrast met wat zy zijn moet, maar subjectief is zij daarom niet van dezelfde verdorvenheid, als wanneer zij geheel uit eigen beweging zou zyn volbracht. Er is in des menschen kwaad meer zonde dan schuld. De mensch wordt door de hem overheerschende macht der zonde gebonden, zooals Paulus in Kom. V : 19 zegt, dat door de ongehoorzaamheid van één mensch velen tot zondaren geteld zijn, en zooals hü in Kom. VII klaagt, dat de zonde hem telkens brengt tot het doen van het kwade, terwijl hij het goede wil.

Dit ontneemt iets aan de schuld des menschen. Onze zonde is niet satanisch. Het is de groote fout der orthodoxe dogmatiek, dat zij voor dit verschil weinig of geen oog heeft gehad.

blazen te worden. Het werk van Christus wordt dan alleen een open baring van (iods liefde, waardoor het bijna uitgedoofde leven weer in vlam wordt gezet enz. Nu hebben onze vaderen wel van overgebleven vonkskens gesproken, maar dit was een beeld, om duidelijk te maken, dat de verwoestende gevolgen van den Val niet eensklaps waren door gegaan tot liet uiterste einde van des niensehen wezen. Doch met dit beeld hebben zij niet willen ontkennen de radicale verdorvenheid des menschen.

Het maken van logische gevolgtrekkingen uit een voorbeeld is de grootste ramp der dogmatiek; niet het voorbeeld zelf, dat menigmaal tot toelichting der gedachte dienen kan. Wil men een voorbeeld ter verduidelijking van des menschen zondigen toestand, men neme dat van liet orkest, waarin één valseli instrument alles bederft.

Sluiten