Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonde zelve gebleven. Wij huiveren van een openbare terechtstelling. Onze gevoelige zenuwen kunnen zoo iets niet verdragen. Maar wij verkneuteren er ons in, wanneer wij lezen, hoe een auteur door een criticus wordt afgemaakt ').

Zoo zou ik voort kunnen gaan, de boosheid des menschen te teekenen. Doch die zich zeiven kent, zal ook zonder dit wel toestemmen, dat de mensch tot geen wezenlijk goed in staat, maar tot alle kwaad geneigd is. Men huivert van de boosheid, die men bij zich zeiven ontdekt, wanneer men een blik in zyn binnenste slaat. Het vonnis, door Paulus in Kom. III:9vlgg. over den zondigen mensch geveld, is niet overdreven, is niet te verklaren uit den overgang van Paulus van Pharizeisme tot Christendom, of wat men meer tot verklaring van dit geweldig requisitoir zou willen bijbrengen, het is waarheid, vreeselijke waarheid voor iederen mensch. Een fatale macht van zonde, waartegen wij ons tevergeefs verzetten, doet ons immer omslaan in ons eigen tegenbeeld.

Ook de geschiedenis der menschheid bewijst, dat zij radicaal bedorven is. Indien het waar is, dat wy door Adams zonde in contrast tegenover God zijn komen te staan, dan moet alle openbaring Gods aan den mensch uitloopen op verwerping

Ik spreek liier natuurlijk niet over tien wedergeboren mensch. Wie door Gods genade niet God verzoend is, heeft inderdaad een ander, een nieuw leven ontvangen.

Uoeh men bedenke wel, dat de aanraking Gods niet allereerst levensvernieuwing in ons werkt, maar wel een overweldigend gevoel van schuld.

Het eerste onderscheid tnsschen den wedergeborene en den ouwedergeborene is het volstrektste gevoel van zondigheid, dat de een heeft en dat den ander ontbreekt. Onze volmaaktheid bestaat allereerst in de kennis van onze zonden. Wij erkennen schuldig te zijn voor God. Uit deze kennis van zonden bloeit het nieuwe leven op. Wie zich plastisch de boosheid des menschen voor oogen gesteld wil zien, die leze Swit't's Gullirers Travel#, vooral diens reis naar de Houyhnhus. Gulliver ontmoet hier een wezen, dat hij yahoo noemt. In die yahoo's is de boosheid des menschen ons op inderdaad afschrikwekkende wijze voor oogen gesteld.

Sluiten