Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch ook zou men de moeielykheid niet hebben opgelost.

Immers zou ook dan nog het groote bezwaar blijven bestaan, dat wij, om een overtreding, waaraan wij individueel niet schuldig hebben gestaan, voor eeuwig zouden verloren gaan. In de tweede plaats blijft ook op deze wijze ons schuldgevoel onverklaard. Het is immers een onmogelijkheid, dat een mensch zich schuldig zou gevoelen aan een zonde, die hij, in Adams lendenen besloten, zou hebben volbracht. In de derde plaats komen hier de individueele overtredingen der menschen niet tot haar recht.

Doch de Gereformeerde theologie heeft het traducianisme pi ijsgegeven, en moest daarom wel tot de bovengenoemde foederale opvatting van Adams verhouding tot zijn nakomelingschap komen ■).

Toch staat niettegenstaande deze bezwaren naar mijn innige

aanwezig, die in zijne lendenen besloten was"(vlg. Zijn Leer <Ier Verbouwen, en Vit het Woont, 2" serie, •>' bundel blz. 57 en 58). Prof. Bavinek spreekt in zijn Dogmatiek van een ethische eenheid gebouw.! op de basis der physische afstamming (II, blz. 5C4, 5li!». Men zweeft tusschen traducianisme en ereatianisme. Inderdaad er is een tussehenstandpunt. Ik hoop beneden aan te wijzen welk.

Merkwaardig is, hoe door en door ethisch de methode is dor loederaal theologie. De foederaal theologie is niet anders dan een poging om voor het denken het feit van den zoendood van Christus te rechtvaardigen.

Men ging uit van de gedachte, dat Christus' gerechtigheid, passief en actief, ons ter rechtvaardigmaking werd toegerekend. Maar, zoo redeneerde men, van een toerekening van Christus' gerechtigheid kan geen sprake zijn. als "»s Adams schuld niet is toegerekend. Het een veronderstelt het andere. Evenzoo was men creatianist en niet traducianist, omdat, als men traducianist was, en dus alle menschen in Adam besloten waren, Christus naar zijn menschelijke natuur ook in Adam geweest was en dus onder de ertsclmkl zou hebben gestaan. Dit kon niet, omdat Christus vrij van ertsehuid moest worden gedacht. Daarom werd men van traducianist creatianist.

Het werk van Christus te verklaren was dus het eeltige pogen van

Sluiten