Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid, dat ieder individu de geschiedenis van geheel de soort doorloopt, dan moeten wij aannemen, dat de enkele mensch dezelfde wordingsgeschiedenis van den eersten mensch doormaakt. Dan wordt de mensch dus van stoffelijk tot geestelijk wezen ook in den schoot der moeder. Doch dan kunnen wij het traducianisme, dat den eenen mensch geheel uit den anderen geboren doet worden, niet accepteeren. In de ontwikkeling van het menschelijk wezen hebben niet alleen kwantitatieve, maar ook kwalitatieve veranderingen plaats. Er is een overgang van anorganisch tot organisch, van bewust tot onbewust, van dier tot mensch. Die overgang kan niet langs immanente evolutie plaats vinden. Mogelijk is deze wording des menschen eerst door het scheppingswoord Gods, dat eenmaal in de schepping uitgegaan, nog zijn kracht behoudt en den mensch formeert in den schoot der moeder, waai het zaad ligt als een zaadkorrel in de aarde en zich door Gods woord ontwikkelt tot mensch.

liij deze opvatting wordt de waarheid van het traducianisme met die van het creatianisme vereenigd. De onmiddellijke werking Gods bij de ontwikkeling van de oorspronkelijke levenskiem is de waarheid van het creatianisme. Dat die weiking Gods plaats vindt met en niet anders is dan verandering en voltooiing van het eerste ongevormde leven in den schoot der moeder, is de waarheid van het traducianisme.

Dit is de beschouwing, die het probleem der erfschuld kan verklaren. Immers gaat deze beschouwing uit van de gedachte, dat het geestelijk leven des menschen opgetrokken wordt op den grondslag van het physieke leven. Het physieke leven is de basis. Zooals de bloem staat in de aarde, zoo, maar dan oneindig veel inniger, wortelt het zielsleven in het stoffelijk leven. Adam, resp. Eva, is alzoo de bodem, waaruit alle persoonlijk leven des menschen omhoog ryst.

Nu is door den val des menschen de basis van het leven des menschen gezonken beneden het vlak der Godsgemeenschap. Voor een oogenblik verhief het leven der schepping zich in den mensch tot God, om op hetzelfde oogenblik

Sluiten