Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«rolicel eigen levens- en wereldbeschouwing in zich bevat. Kn wij zagen, dat ook dit Socialisme in den loop der eeuwen in do geschiedenis dor volken zich krachtig heeft doen geldon.

Vergelijking van deze beide is dus zeer wel mogelijk. Kn waar liet Calvinisme en liet Socialisme in don politieken en maat schappel ij ken strijd van ons land steeds meer op den voorgrond komen te staan, daar achten wij deze vergelijking noodig en gewenscht.

Wanneer wij dan nu het Calvinisme en liet Socialisme verder naast en tegenover elkander beschouwen, worden wij hot eerst getroffen door een schijnbare overeenstemming.

W ij zien toch èn het Calvinisme èn het Socialisme in de geschiedenis der volken gedurig met omwenteling verbonden.

In ons land was het Calvinisme de ziel en drijfkracht der groote omwenteling van de 16e en 17e eeuw, waarbij tegelijkertijd Homo's en Spanje's juk werden afgeschud. „Do Hervormden hadden vrijheid van Christelijke Godsdienstoefening ten doel. Zij zouden zich behalve geloofsverzaking, alles hebben getroost; dit niet. Tengevolge dezer plichtmatige onverzettelijkheid werd de krijg steeds voortgezet, enkel om den godsdienst. De Hervormden, kern van den wederstand, gaven weldra leiding en toon; voor hen geen vrede, zoolang het ééne noodige werd ontzegd. l)oor den strijd om de vrije belijdenis der Gereformeerde Kerk, m de Staat der Vereenigde Nederlanden gecormd. Alzoo Guokn in den eigenaardigen telegramstijl \an zijn Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, t)

< >ok in Kngeland is de naam van het Calvinisme niet een groote omwenteling verbonden; met „the glorious revolution," die Prins Wii.i.km 111, den Calvinist bij uitnemendheid, in Engeland op den troon bracht. Deze revolutie was vooral gericht tegen het absolutisme der Stuarts; strekte tot bevestiging der constitutioneele monarchie ; en het is met deze omwenteling, dat Engeland de eerste schreden zette op de schoone baan eerier grootsche ontwikkeling.

i 1| (?rfn 1'uinsteker, Handboek der Geschiedenis des Vaderlanus, uluuz. 'JU,

Sluiten