Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook in Amerika heeft het Calvinisme dc omwenteling gebaard, waarin de Noord-Amerikaansche koloniën liet Engelsche juk hebben afgeschud. Immers Amerika's historieschrijver Hantuoft zegt het terecht: ,/Het enthusiasme van mijn volk voor de vrijheid, is geboren uit zijn geestdrift voor het Calvinisme."

En wanneer wij thans het oog wenden, niet naar NoordAmerika, maar naar Zuid-Afrika, zien wij daar weer een volk, dat vrij wil zijn in zijn land; een klein volk, dat voor die vrijheid alléén den strijd op leven en dood heeft aangebonden tegen een reuzen macht, waarvoor heel Europa bukt. Stellen wij nu de vraag: wat is de kracht, die dit volk tot dezen reuzenstrijd bezielt !J dan krijgen wij ten antwoord : het Calvinisme !

Alzoo is dan de naam van het Calvinisme telkens met de grootste en schoonste omwentelingen onafscheidelijk verbonden.

Omwenteling, radicale omwenteling, dat is het ook, wat het Socialisme voortdurend najaagt. Hoeveel oproeren heeft het Socialisme niet reeds verwekt! Steeds nog blijft der Socialisten oog op omwenteling gericht. En niets zou de Socialist vuriger willen, dan dat er eens een groote schoonmaak van de gansche wereld werd gehouden, en dat de geheele maatschappelijke orde eens geheel werd omgekeerd.

Voor den oppervlakkigen beschouwer is er dus op dit punt tusschen Calvinisme en Socialisme wel eenige overeenstemming; maar, gelijk wij straks zullen zien, is deze overeenstemming ook niet meer dan schijn.

Deze schijnbare overeenstemming tusschen Calvinisme en Socialisme strekt zich zelfs nog verder uit. Immers liet Calvinisme heelt steeds geijverd voor vrijheid, gelijkheid en broederschap, in goeden zin bedoeld. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, deze trias is voor de Socialisten de gedachte, die in 1789 als een Dianabeeld uit den hemel is gevallen.

Verwondert ge u, wanneer wij beweren, dat de Calvinisten steeds vrijheid, gelijkheid en broederschap in goeden zin bedoeld, hebben nagestreefd !J Toch is dit metterdaad het geval.

Om vrijheid toch, daarom heeft de Calvinist altijd geroepen. Om vrijheid voor zijn kerk. Om vrijheid voor zijn

Sluiten