Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school. Om vrijheid van beweging in kerkenstaat. Naar die vrijheid heeft iiij altijd gedorst als het hert naar de stroomen. Zij is hem noodig als de lucht voor zijn longen. En vrijheid moet de Calvinist hebben om zijn God op elk gebied des levens naar Zijn woord te dienen; anders is het leven voor hem schier geen leven meer. Vrijheid, kerkelijke, politieke en maatschappelijke vrijheid, ziedaar de leuze, die de Calvinist steeds met gouden letteren in zijn

banier heeft geschreven.

Vlak daarnaast schreef hij wel degelijk ook de leuze der gelijkheid. Immers op kerkelijk terrein heeft de Calvinist zich steeds tegen alle hierarchie verzet; zoowel tegen de priesterlijke hierarchie der Roomschen als tegen de politieke hierarchie der Lutherschen en de liberale hierarchie der Hervormden. De ambten heeft het Calvinisme in de kerk steeds geëerd. En het independentisme, dat een Christelijke volkssouvereiniteit huldigde, is niet anders dan als een ziekelijke uitwas van het Calvinisme te beschouwen. Maar de onderscheiding tnsschen zoogenaamde geestelijken en leeken heeft het steeds met alle kracht verworpen; het algemeene priesterschap aller geloovigen zoo consequent mogelijk beleden, en alzoo de kerkelijke gelijkheid van allen met nadruk gehandhaafd.

Ook op politiek terrein heeft het Calvinisme steed.s de gelijkheid, voorzoover deze op dat terrein kon worden doorgevoerd, voorgestaan, en zich zoo krachtig mogelijk tegen al te groote bevoorrechting van den eenen burger boven den anderen verzet. Daarom gaf Cat.vij.v, hoewel hij het Koningschap eerde, dan ook de voorkeur aan de republiek. Immers aldus schrijft hij in zijn Institutie: „Daer worden gemeynlick getelt driederley soorten van burgerlicke regeeringh, als, namelick, de Monarchy, dewelcke bestaet in in de heerschappy van éénen alleen, 't zy dat men hem Koningh, of Hertogh noemt, of oock eenen anderen naem gheeft: d'Aristocraty, dewelcke gheleghen is in een lieerschappy en regeeringh van de voornaemst' en aensienlickste des volcks: en de Democraty, dewelcke een regeeringh is van 'tgemeyne volck, daer yeder een van 't geineyne volck macht en gebiedt heeft. Daer één alleen regeert, daer can de regeeringh lichtelick tot tyranny ver-

Sluiten