Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den invloed der Calvinisten de burgerlijke gelijkheid doorgevoerd. De Heidel berger hoogleeraar Jkm.in f.k heeft zelfs duidelijk aangetoond, dat niet in het revolutionaire Frankrijk, maar in het Calvinistische Amerika de grondidee der burgerlijke gelijkheid hot eerst in de wet is opgenomen. Inuners in de constitutie van den Noord-Amerikaanschen staat Virginia, werd reeds in 177<> als eerste bepaling opgenomen : ,/That all men are by nature equally free and independent, and have certain inherent rights, of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive of devest their posterity; namely the enjoyment of life and liberty, with the means of accjuiring and possessing property, and pursuing and obtaining happiness and safety." En Art. 4 der constitutie luidt: „That no man, or set of men, are intitled to exclusieve and separate emoluments or privileges from the coinmunity, but in consideration of public services." Wat vertaald aldus luidt: //I)at alle menschen van nature in gelijke mate vrij en onafhankelijk zijn, en zekere inklevende rechten hebben, waarvan zij, wanneer zij in een burgerstaat treden, hun nakomelingschap niet door een verdrag kunnen berooven of ontdoen ; namelijk het genot van leven en vrijheid, met de middelen tot het verkrijgen en bezitten van eigendom, en het najagen en verkrijgen van geluk en veiligheid. Dat geen mensch of vergadering van menschen gerechtigd zijn tot uitsluitende en afzonderlijke voordeelen of voorrechten der gemeenschap, dan op grond van publieke diensten." Soortgelijke bepalingen werden ook opgenomen in de constituties der andere staten van Noord-Amerika. En het is wederom Jelunkk, niet een Calvinist, die het verzekert, dat Amerika deze gelijkstelling harer burgers niet dankt aan de Fransche revolutionairen, niet aan Lafayette, maar aan den invloed der Amerikaansche Independenten. 1)

Ook op maatschappelijk terrein heeft het Calvinisme de gelijkheid, niet in goederen, maar in burgerlijke eere, steeds bevorderd. En wat Groen zegt in zijn Verspreide

1) /ie Staats- nml Volkerrechtlielie Alihandlnngen Or. Georg Jki.linkk 1111(1 I>r. Ueoku Mevbr, liand 1, Helt 3, Die Erklarung der Menschen- nnd Biirgerrechte, Seite 42.

Sluiten