Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij, dat het andere deel voor dien val mede aansprakelijk is. Waar de voet struikelt, daar wijt hij die struikeling niet alleen aan den voet, maar wel degelijk ook aan het oog, dat niet goed heeft uitgezien. Treffend kwam dit uit in de gewoonte, die de Gereformeerde predikant a Lasco vroeger tegenover gevallen meisjes volgde. Deze werden in het openbaar iu de gemeente berispt. Maar dan werden niet deze meisjes alleen, doch werd de gansche gemeente, wier zedelijk peil zoo laag bleek te staan, voor hunne zonde aansprakelijk gesteld. Ziedaar de rechte broederschap, die naast de vrijheid en de gelijkheid, steeds door het Calvinisme is gehuldigd.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap ! Wie herkent in deze trias niet de leuze der Socialisten, die als op een markt van Efeze in hunne gelederen in een steeds geweldiger wordend geroep weerklinkt?

Vrijheid ! Deze willen de Socialisten bovenal. Vrijheid, voor degenen, die nog geen vrijheid hebben. Vrijheid, vooral voor het proletariaat, dat nog met zoovele banden is gebonden. Vrijheid, van alle mogelijke banden voor alle mogelijke menschen.

Gelijkheid ! Deze willen zij niet minder. Algeheele ophelling van alle standsonderscheid ; algeheele ophelling van den privaten eigendom, voor het minst op den bodem en de productiemiddelen; en alzoo een volkomene en daadwerkelijke gelijkstelling van alles, wat mensch heet; ziedaar, wat de Socialisten vooral ook beoogen.

Hroederschap! Schijnbaar willen zij ook deze. Want tegenover het valsch individualisme der oud-liberalen met hun laissez faire en laissez aller en hun koud egoisme, hebben de Socialisten hunne sociale opvatting der maatschappij gesteld; en prediken zij vooral bij werkstakingen de onderlinge solidariteit.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap, zoo roepen ook de Socialisten ; wel in anderen toon, maar dan ook nog luider dan de Calvinisten.

En het kan niet ontkend worden ; waar de namen Calvinisme en Socialisme telkens en telkens niet omwentelingen zijn verbonden; waar beide een gelijkluidende leuze hebben aangeheven; daar is tusschen deze beide,

Sluiten