Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beelddrager fiods, maar eigenlijk een ontwikkeld dier, dat zich slechts nog wat meer moet ontwikkelen om zich op deze aarde een paradijs te scheppen. I)e patroon is een roofdier, de arbeider een lastdier. Aan het roofdier moeten de lange slachttanden van het private bezit worden uitgetrokken. Het lastdier moet wat beter worden gevoed. En wanneer de een niet meer kan rooven en verscheuren, en de ander wat sterker wordt om zich te kunnen verdedigen, dan zal op doze aarde liet paradijs van vrede en weelde dalen.

I)e Socialist schrijft de heerschende maatschappelijke verwarring dan ook niet toe aan den zondeval, maar aan de nog verkeerde, aan de kapitalistische inrichting der maatschappij. Die kapitalistische inrichting onzer samenleving met haar privaten eigendom, deze is volgens Marx de zondeval [der menschheid. Sinds de private eigendom onder de menschen is ingesteld, is volgens Marx de berooving en onderdrukking van de grootste helft der menschheid door de kleinste begonnen. Worde deze verkeerde inrichting der maatschappij slechts weggenomen; worde de private eigendom slechts opgeheven; worde de gemeenschappelijke eigendom op den grond en de productiemiddelen slechts ingevoerd, kortom, worde de Socialistische inrichting der maatschappij slechts gesteld in de plaats der kapitalistische; dan zullen alle menschen engelen worden; dan zal de maatschappelijke verwarring en nood voor goed verdwijnen; en dan zal de gouden eeuw voor dezejaarde wederkeeren. JViet heet verlangen zien de Socialisten naar die gedaanteverwisseling der maatschappij uit. Met jaloerschheid denken zij aan hen, die haar zullen beleven. En Ai.i ked de Musset spreekt hen in één zijner gedichten dan ook aldus aan: //() gij volken der toekomende eeuwen, wanneer gij op een heeten zomerdag in de groene vaderlandsche velden over den ploeg u buigen zult; wanneer gij, van het rustig voorhoofd u den heiligen doop des zweets wisschende, de oogen zult laten gaan over den ruimen horizont, en gij op de bloeiende velden der menschheid, waar de vrije mannen rijpen, nergens één halm zult zien uitsteken boven de andere — denkt dan, terwijl gij (iod zult danken, aan ons, die niet meer zijn zullen.." En met

Sluiten