Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrikkelijke tirannie, door welke aan den eenen mensch de macht wordt gegeven den anderen te onderdrukken en te knevelen. \\ at voor den Calvinist echte grondslagen der samenleving zijn, zijn voor hem hinderpalen der menschelijke ontwikkeling. OF anders gezegd, die inzettingen (tods zijn voor hem een knellend corset, waaraan de tegenwoordige samenleving reeds lang is ontgroeid, en dat haar het ademhalen belet.

I)e voornaamste tegenstelling tnsschen Calvinisten en Socialisten betreft ten slotte de verhouding des menschen tot God.

I)e Calvinist belijdt zijne volstrekte afhankelijkheid van, zijne dure verantwoordelijkheid aan den God van hemel en aarde, die alle dingen formeerde en in stand houdt tot de verheerlijking van Zijn naam. En hij gelooft, dat des menschen hoogste roeping en hoogste geluk op aarde is, God te dienen, en Hem te verheerlijken.

Het Socialisme daarentegen is niet anders dan de toepassing van het materialisme op het maatschappelijk leven. De Socialist beweert wel, dat de godsdienst een private aangelegenheid is, waarin ieder naar eigen goedvinden moet denken en handelen. Maar het stelsel als zoodanig is reeds een loochening van des menschen afhankelijkheid van, verantwoordelijkheid aan, en roeping jegens God. Het Socialisme als stelsel rekent met geen God en geen hemel. Het zingt een nieuw lied :

Ik wil een nieuw en beter lied,

Mijn vrienden voor u dichten ;

Wij willen hier op aarde reeds Het rijk des hemels stichten.

Het Socialisme wordt beheerscht door de grondgedachte, door Habevk eenmaal uitgesproken : „ieder mensch heeft een buik, en die buik moet vol worden," en het maakt den buik tot zijn God. Waar het deze aarde aan God zoekt te ontstelen, daar is het bang voor God, als een dief voor den rechter. En waar God door Zijn Woord Zijn veroordeelend vonnis strijkt over het systeem der Socialisten, daar kan het niet anders, of het woord der revolutie: „God, ziedaar onze vijand het moet ook de

4

Sluiten