Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 1874 op de noodzakelijkheid van een wetboek van den arbeid. En wel werd hem toen toegevoegd, dat wat hij voor de werklieden wilde, nog in nevelen was gehuld. Maar daarop uitte hij den wensch, dat uit die nevelen de druppelen mochten voortkomen; dat uit die druppelen zich een beekje mocht vormen; en dat dit beekje zich allengs tot een frisschen stroom mocht verbreeden, die ons maatschappelijk leven dragen kan. 1)

Inmiddels werd door hem ook de stichting eener liooo-eschool op Gereformeerden grondslag voorbereid, die '21 October 1875) geopend werd, en wier hooge roeping werd de Calvinistische levens- en wereldbeschouwing in eiken tak van hoogere wetenschap tegenover de van God en Zijn Woord vervreemde levens- en wereldbeschouwing dezer eeuw tot ontwikkeling te brengen. Zij werd voorloopig met drie faculteiten, der theologie, der letteren en der rechten geopend. Het getal liarer faculteiten is sinds hare stichting niet vermeerderd. Nochthans heeft de Vrije Universiteit een grooten invloed op het wetenschappelijk en kerkelijk, op het politiek en maatschappelijk leven uitgeoefend. De Vrije Universiteit werd de alma mater van een Gereformeerd Gymnasium. Zij werd de moeder deiDoleantie, waardoor liet Calvinisme krachtig doorwerkte op kerkelijk erf. In zijn Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid gaf Dr. Kuypkr het systeem der Calvinistische wetenschap.

Sinds 18J>1 heeft hij zich ook met kracht geworpen op de sociale quaestie. Het sociaal congres van 1891 werd door hem geopend en geleid. In 18!>4 wederom lid van de Kamer geworden, pleit hij daar wederom voor de toepassing der Gereformeerde beginselen op liet terrein van het maatschappelijk leven. En hoe hij daar tot op dezen dag getrouw is gebleven aan de leuze zijns levens, dat heeft zijn schoone rede tegen de sociaal-democraten bij de jongste begroot ingsdebat ten afdoende bewezen. Daarin lezen wij toch de schoone woorden : „En nu vergissen de heeren aan de overzijde zich volkomen, wanneer zij meenen, dat het ons genoeg is, zoo maar nu en dan en op enkele punten, zekere dosis godsdienst in de politiek wordt ge-

1) Zie Dr. Kuypkr, Kameradviezen, blz. 200.

Sluiten