Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar nu de Staat van nature, dat is als uitvloeisel der algemeen geldende wereldorde, tegelijk met de menschen ontstaat, zoo volgt hieruit met dwingende noodzakelijkheid dat bij gelijkheid van oorsprong van den mensch en de samenleving ook gelijkheid van doel moet heerschen. Uit de wereldorde voortgekomen, moeten individu en gemeenschap beide in den dienst der wereldorde staan.

In den mensch is het streven naar Hooger, is het Vuur des Hemels ingeschapen.

De mensch leeft van nature in een samenleving.

Alzoo heeft ook de samenleving deel aan 's menschen ideaal.

In dien zin schreef Dr. A. Kuyper: *)

„Ons menschelijk kennen en kunnen is een gemeenschappelijk bezit van allen samen, door de inspanning van op elkaar volgende geslachten allengs verworven en in zijn ontwikkeling door een onzichtbare macht geleid.

Het resultaat hiervan is, wat wij noemen de vooruitgang op elk gebied".

Volgens Platoon is het doel van den Staat de verwezenlijking van het zedelijke beginsel in den menschheid, de ethiseering van individuen en gemeenschap.5)

In den Staat, heeft Spinoza gezegd, komt de zedelijke kern van den mensch, waarin alle voortreffelijkheden haar oorsprong hebben, eerst tot zijn vollen wasdom.

En het is Ed. v. Hartmann, die de ontwikkeling, de volmaking van het menschelijke geslacht onder den naam „cultuur" samenvat.

De Staat is niet alleen en niet in de eerste plaats middel tot bevrediging van het levensdoel der individuen; hij is ook in zich zelf een eenheid ; en het verheffende bewustzijn, van een bepaalde, geordende nationale eenheid een onderdeel uit te maken en tot deze nationale eenheid met hare ethische en cultureele beteeke-

Sluiten