Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in welk oord van den aardbodem hij zich ook moge bevinden.

Was het voor zich, dat luitenant Shackleton op zijn levensgevaarlijken tocht de Zuidpool wilde benaderen ? Neen, op het verst bereikbare punt werd de vlag van het Brittenrijk opgestoken, ten teeken, dat het gold de eer van 't vaderland.

Met bewondering gedenken wij de driehonderd Spartanen en de bewoners van Thespiai, die onder Koning Leonidas vrijwillig tot den laatsten man den offerdood ondergingen in den pas der Thermai Pulai, gelijk eeuwen later de laatste Gothen zouden blijven aan den Vesuvius Wij roemen Decius Mus en Anton von Winkelried en Jan van Schaffelaar.

Nog geen eeuw is het geleden, dat voor Antwerpen onze Van Speijk den heldendood koos boven het opofferen van zijne vlag.

Als op den Rooden Berg bij Spicheren generaal von Frangois,

door vijf kogels getroffen, voor de Fransche overmacht valt, roept

hij stervend uit: „Es ist doch ein schoner Tod auf demSchlacht-

feld, ich sterbe gerne, da ich sehe dass das Gefecht vorwarts geht."

Toen bezegelde deze generaal, gelijk zoovelen zijner wapenbroeders, met zijn leven de gedachte, dat het Staatsdoel, waaraan wij allen medearbeiden, hooger waarde heeft dan het leven.

En diepe vrede ligt over het gelaat der gevallenen .... 1#).

Doch waartoe zoover van hier te gaan ?

Enkele schreden van deze plaats staat nog de poort, waarin Prins Willem zijn leven van zelfopoffering voor het Gemeentebest besloot met de woorden:

„Mon Dieu, Mon Dieu, ayez pitié de moi et de ce pauvre peuple."

En hier in deze stad ligt de graftombe van hem, die de Vader des Vaderlands genoemd werd, omdat hij alle have en goed en alle kracht van zijn genie en zijn karakter in dienst stelde van de toekomst der Vereenigde Nederlanden.

Tegenover dergelijk getuigenis moet de bewering verstommen

Sluiten