Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overheid is, doet aan de rechtmatigheid der regeeringshandeling niets hoegenaamd af. Om den rechter te doen uitmaken wat het recht verlangt, niet wat de meerderheid eischt, werd zijn gezag ingeroepen en de onderwerping aan zijne uitspraak berust niet op eenheid van zienswijze met den rechter, maar op het geloof dat de rechter meer waarborgen voor een rechtvaardige beslissing aanbiedt dan de partijen. Evenzoo moeten ook aan de Staatsoverheid allen zich onderwerpen, zoolang tenminste de Overheid zich aan de regelen van recht en billijkheid verbonden acht. En omgekeerd is de Overheid gerechtigd en verplicht om hare uitspraken tegen elk verzet, zelfs tegen dat der meerderheid te handhaven." n)

Zoo heeft Sookrates, als voorzitter der volksvergadering, een dag lang geweigerd het doodvonnis te bekrachtigen, dat het Atheensche volk wilde uitspreken over de strategen die den zeeslag bij de Arginousische eilanden, tengevolge van den slechten staat der vloot, hadden verloren. Den volgenden dag werd de volksvergadering door een ander gepresideerd en nam het vonnis zijn loop.

Gezag is afkomstig uit de hoogere orde der dingen en ontleent zijn aanzijn aan de idee van den Staat.

Sedert de uitspraak van den sofist Protagoras dat de mensch de maat is van alle dingen, vindt dit beginsel bij de sofisten van alle landen en tijden tegenspraak.

De volstrekte waarde van elk individu is het theoretische principe der sofistiek. In de praktijk uit het zich als onbeteugeld streven naar individueele vrijheid en willekeur.

Het individu maakt er aanspraak op, in zijn subjectieve meening, zijn persoonlijk voordeel den maatstaf voor zijn doen en laten, zijn willen en handelen te zoeken. Het openbare leven werd en wordt onder den invloed der sofisten een strijdperk voor eerzucht en zelfzucht, de politieke partijen verwoestten

Sluiten