Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenwerking der energieksten, dan heeft de Overheid zulk een veldtocht welwillend gade te slaan, ten hoogste aan te moedigen, maar de actie niet uit handen der betrokkenen te nemen. Want het gevolg zal dan zijn, dat de meest intelligente en energieke onderdanen voor zich en hun kinderen beter levensvoorwaarden verwerven dan de minder intelligenten en minder energieken en zoo de kansen voor het voortbestaan en voorwaarts komen der besten hooger worden dan voor de minder goeden.

Wanneer de Staat zich onthoudt van ingrijpen in de werking van gestrenge, maar heilzame selecties, zullen het de besten zijn, die zegevieren in dien strijd en de nakomelingschap der besten zal op hooger trap der maatschappelijke ladder stijgen. Zoo zal het gehalte der bevolking steeds beter worden en worden uitgezuiverd van elementen van mindere waarde.

De zedelijk het hoogst staanden, de energieksten en intelligentsten zullen hooger stijgen en voortbestaan. Het percentage van dezrlken onder de gansche bevolking zal toenemen. De geheele Staat zal sneller en krachtiger tot hooge cultuurtoestanden naderen.

En om den vooruitgang van het geheel, niet om het behoud der enkelen is het te doen.

Immers niet alleen hebben de individuen elk voor zich minder waarde dan de Staat, die op het verleden is gebouwd en de toekomst in zijn schoot bergt, maar ook hebben niet alle individuën voor den Staat gelijke waarde.

Het een zoowel als het andere wordt wel eens vergeten, wanneer men tegenover den Staat »de individuën« stelt.

De menschen zijn niet gelijk. Niet gelijk in aanleg en niet gelijk in ontwikkeling. En al zou men dc ontwikkelingsvoorwaar den voor allen gelijk maken, de ongelijkheid in aanleg zou men daardoor niet wegnemen.

Wij zien in de natuur, dat alleen uit een voortdurende diffe-

Sluiten