Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rentiatie — d.i. toenemende ongelijkheid der deelen — gepaard gaande aan integratie — dat is verbinding der deelen tot één geheel, waarin zij alle een meer of minder ondergeschikten plaats innemen, — de vooruitgang opkomt.

Uniformiteit beteekent een lagen trap van ontwikkeling en toenemende uniformiteit beteekent achteruitgang.

De ontwikkeling is het product van een toenemende specialiseering der organen en der organismen, die zoodoende elk voor zich tot steeds hooger praestatie geschikt worden.

En het is de herediteit, die de verkregen hooger vormen bewaart en in stand houdt.

Naarmate de ongelijkheid grooter is, is voor de selectie ruimer gelegenheid gegeven, steeds weer uit het voorhandene het beste uit te zoeken.

Reeds Oobineau wijst op het toenemen van den afstand tusschen het cultuurpeil der lagere en der hoogere klassen bij toeneming van cultuur.31)

Naarmate een gemeenschap in cultuur lager staat, heerscht meer gelijkheid tusschen hare leden; naarmate ze hooger staat, is ze meer gedifferentieerd.")

Zoolang er een geschiedenis bestaat, heeft de cultuur op minderheden berust, zoolang de geschiedenis duurt zal zij op minderheden blijven berusten, die, naar de organische wet der differentiatie, zelfs steeds kleinere deelen der volksmassa zullen vormen.ss) In dichterlijke taal roept Nietzsche: u)

»Mit (den) Predigern der Gleichheit wil ich nicht vermischt und verwechselt sein, denn so redet mir die Oerechtigkeit: «Die Menschen sind nicht gleich.«

Und sie sollen es auch nicht werden ! Was ware denn meine Liebe zum Uebermenschen, wenn ich anders sprache?

Auf tausend Brücken und Stegen sollten sie sich drangen zur Zukunft und immer mehr Krieg und Ungleichheit soll zwischen sie gesetzt sein:

Sluiten