Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

Christelijke

Vakbeweging.

I. Ter inleiding.

Hoe zwaar de weg ook valt, onverpoosd gaat de vakbeweging voorwaarts. Door bergen van bezwaren moet zij heen boren; de werkgevers, prat op hunne aloude alleenheerschappij, bekampen haar tot den dood; dé massa der arbeiders, stelselmatig dom gehouden, gedemoraliseerd door de ellende, welke van de wieg tot het graf haar deel is, ontzenuwd door den onmenschelijk langen arbeidsduur, mist de veerkracht om in verzet te komen en staat de beweging onverschillig, vaak cynisch, tegenover; alle bruikbare middelen worden door de vertrouwensmannen der bezittende klasse aangewend om, waar eenige opleving onder de arbeiders is te bespeuren, verdeeldheid onder hen te brengen en zoo de organisatie tot machteloosheid te doemen.

Maar de vakbeweging, - geboren uit het kapitalisme, dat de arbeiders, verstoken van bezit, voor het levensonderhoud aangewezen op den verkoop hunner arbeidskracht, dwingt zich te vereenigen, zoo zij niet volslagen ten onder willen gaan — groeit naarmate het kapitalisme zich ontwikkelt. De moderne kapitalistische productiewijze grijpt steeds verder om zich heen, ook in ons land, neemt voortdurend hoogere vormen aan. Daarmede gaat de opkomst onzer vakbeweging gepaard, moet er noodwendig mede gepaard gaan. Tijdelijk moge een crisis, die het bedrijfsleven teistert, de toename in omvang der beweging belemmeren, wat nood! Zoo min als zij duurzaam den zegetocht van het kapitalisme tegenhoudt, is zij in staat een slagboom te stellen, die het verder voorwaarts dringen der vakbeweging zou kunnen beletten.

In luttel tijd is het aspect onzer vakbeweging grondig veranderd. Weinige jaren geleden was de beweging nog verbrokkeld in kleine, vaak volkomen op zichzelf staande, alle innerlijke kracht missende vereenigingen en overheerschte het anarchisme. Thans is het anarchistische Nationaal Arbeidssecretariaat een volslagen onbeduidend lichaam, een tandeloos besje. Er is teekening gekomen in onze vakbeweging; centrale bonden, één voor elk vak, hebben zich geformeerd, die er op uit zijn door planmatigen, energieken arbeid den invloed en de macht te verwerven, noodig om verbetering van arbeidsvoorwaarden door te zetten. Deze bonden hebben zich aaneengesloten tot het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, dat voor de gemeenschappelij ke belangen opkomt en de Nederlandsche vakbeweging in het internationaal verband vertegenwoordigt.

Daarnevens heeft de christelijke vakbeweging het hoofd opgestoken. Roept het kapitalisme het socialisme op, de klasse-bewuste arbeidersbeweging verwekt de christelijke arbeidersorganisatie. In haar belichaamt zich de invloed van de bezittende klasse op het arbeidende volk. Wanneer de klasse-bewuste vakbeweging voorwaarts dringt, wordt getracht haar de christelyke organisatie in den weg te stellen. Tegenover onze centrale organisaties zijn en worden christelijke vakbonden opgericht. Twee richtingen

Sluiten