Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanbidden, loven en gelooven.

Ziet daar den sleutel van 't Heelal!

Da Costa.

M. H.

Door het Locaal Comité voor de Vrije Universiteit alhier uitgenoodigd om op dezen dag met een referaat in Uw midden op te treden, over een door mij zelf te kiezen onderwerp, heb ik, zij het ook niet zonder aarzeling, besloten aan deze eervolle uitnoodiging gevolg te geven, en ben ik van uit Friesland herwaarts overgekomen om in Uw midden het woord te voeren.

Wat mij daartoe dreef was innerlijke liefde voor de Vrije Universiteit, mijne oude Alma Mater, die ik waardeer als een rijke gave Gods voor volk en vaderland. En deswege had ik geene vrijmoedigheid den vriendelijken aandrang te weerstaan, en mocht ik ook voor eigen consciëntie deze gelegenheid niet voorbij laten gaan, nu ik in staat gesteld werd ten haren behoeve het woord te voeren.

Naar een onderwerp had ik waarlijk niet lang te zoeken, dewijl de tijdsomstandigheden zeiven mij dat schier aan de hand deden. Want wat hebben wij toch op politiek gebied een groote en gewichtige kentering mogen beleven! Het „quantum mutatus ab illo!" wordt van aller lippen gehooid wanneer het „heden" met het „voorheen" en het „thans" met het „vroeger" wordt vergeleken. Wie eerst aanvaller was is nu de aangevallene, wie eerst belegeraar was is thans verdediger geworden. De rollen zijn metterdaad omgekeerd.

Sluiten