Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarin voorlooper van het latere Iloomsche Dualisme. Augustinus loste die antithese op in eene hoogere eenheid die heerlijk is. Zoodoende werd het Dualisme tusschen geloof en weten, rede en openbaring, natuur en genade overwonnen en werd het oog van de gave afgeleid tot den Gever, die èn Openbaring ên Rede geschonken had.

En toch, men sprak voorheen, en spreekt thans nog van eene klassieke tegenstelling. En wie zal ontkennen, dat alle eeuwen door die antithese eene machtige leuze is geweest in den strijd des levens op elk gebied? Te recht of ten onrechte'? Ik zeide, en daar leg ik nu den nadruk op, zonder meer is het eene valsche tegenstelling.

Daarom rijst thans de vraag: Is er geen oorzaak voor die klassieke tegenstelling? En ik antwoord zeer zeker. Beknopt, zakelijk en juist drukte Mr. Anema in zijne brochure „Partijgroepeering" pag. 14 het aldus uit: „De tegenstelling is niet Openbaring eenerzijds en Rede anderzijds, maar een Rede, die pretendeert ongeschonden te zijn en als algemeen menschelijke rede in zich zelf den beslissenden vorm waant te bezitten van waarheid en gerechtigheid, en de Rede, die erkent verzwakt en deels vervalscht te zijn, en daarom justificatie en correctie door Openbaring noodig te hebben."

Laat mij deze zaak in alle eenvoudigheid u mogen voorstellen. De vraag of Openbaring en Rede eene antithese vormen of wel in hoogere synthese zich vereenen, dient plaats te maken voor de geheele andere: wat is Rede en wat is Openbaring? En mode van de beantwoording van deze vraag hangt af welke positie bij dit geding moet worden ingenomen.

De beschouwingen verschillen hier hemelsbreed. De een denkt er zus, de ander denkt er zoo over. En onlangs werd in de Tweede Kamer er aan herinnerd, dat het Philosophisch Woordenboek van Eislek voor het begrip Rede niet minder dan 21 verschillende definities aangeeft. Wie deze definities, geformuleerd door de grootste en machtigste denkers, nagaat, zal zien, dat hier de eenheid wel te zoeken maar niet te vinden is.

Laat ons daarom trachten voor ons zeiven den draad van

Sluiten