Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elke gedachtenwisseling nu met die eerste school is reeds van te voren met onvruchtbaarheid geslagen. Het debat met iemand die pretendeert niet te gelooven aan het bestaan van God Almachtig, nog veel minder aan eene Openbaring van het eeuwige Wezen, treft nimmer doel. In den Atheïst hebt ge te doen met een psychisch abnormaal mensch, bij aldien hij metterdaad een Atheïst is. Want velen scheppen er vermaak in zich voor Atheïst uit te geven zonder het evenwel ook wezenlijk te zijn. Het omgekeerde geval bestaat evenzeer dat velen roepen: des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn wij, maar zijn het metterdaad, helaas, niet.

De vulgaire Materialist die de realiteit der geestelijke wereld ontkent is een mensch die de natuurlijke organen, ik zeg niet voor het bovennatuurlijke, maar zeer bepaaldelijk voor het bovenzinnelijke mist. Het bovennatuurlijke en het boven zinnelijke zijn wel te onderscheiden. De zoodanige is voorstander van wat men noemt de Positieve school. Alleen wat zinnelijk, stoffelijk, materialistisch is bestaat voor hem en is zijns inziens voor kennisneming vatbaar. Het denken is slechts het zweeten van de hersenen, en liefde is niets dan het bloeden van het hart, en zweet en bloed scheiden zich af gelijk urine van de nieren en gal van de lever. Maar ik beweer dit, dat evenmin als ge met een krankzinnige over Logica, met een blindgeborene over licht, met een daltonist over kleuren en tinten, met een stokdoove over tonen en klanken kunt spreken, omdat zij eene existentie hebben in strijd met den natuurlijken aanleg des menschen', dat gij zoo ook evenmin met een Atheïst - in dien hij waarlijk een Atheïst is — of met een vulgairen Materialist over de realiteit der geestelijke, onstoffelijke, bovenzinnelijke dingen kunt spreken. Veel minder is de zoodanige te overtuigen van de waarachtigheid der natuurlijke Godskennisse omdat bij hem het natuurlijke orgaan, den normalen mensch eigen voor de waarneming daarvan, is afgestompt. Hij is op bovenzinnelijk gebied — om niet

Sluiten