Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eersten dat alle kennis slechts van buiten af Aen mensch toekomt, de laatsten beweren dat de mensch de kennis van binnen uit ontvangt.

Thans zijn we er aan toe partij te kiezen in dit geding, althans een oordeel er over uit te spreken. Doen wij het laatste. Maar dan dient ook erkend te worden dat beide scholen een deel der waarheid vatten, maar deze eenzijdig ontwikkelen. Hekend is het beeld van de mier, de spin en de bij. De mier doet niets dan vergaderen wat ze van buiten af ontvangt. De spin daarentegen spint haar webbe van binnm uit. De bij daarentegen is het die èn verzamelt wat zij op de bloemen vindt (dus van buiten af) èn verwerkt waar zij den honing geeft (dus van binnen uit).

Deze beeldspraak maakt duidelijk wat wij bedoelen met de uitspraak dat de kennisse Gods van nature (d. w. z. van binnen uit) en uit de Natuur (d. w. z. van buiten af) verkregen wordt. En deze dubbele gedachte heeft de Gereformeerde Theologie uitgedrukt in twee bekende termen n.1. dat wij hebben ingeschapene Godskennisse en verkref/cne Godskennisse. (theologia innata en Theologia acquisita). Er is een kennisse Gods die geen vrucht is van onderzoek, die ook niet wordt aangebracht, maar die reeds met de geboorte zelve is gegeven. Deze is aangeboren, en wordt als zoodanig beschouwd te behooren tot de natuur, tot het wezen van den mensch. Dit doet echter nooit het feit te niet dat ook deze ingeschapene of aangeborene kennisse altoos eene geopenbaarde kennisse is en blijft, omdat het God is die alzoo rechtstreeks den mensch met het afschijnsel Zijner majesteit en heerlijkheid vervult. Daarom mogen we de theologische waarheid van de inschapene kennisse Gods niet uitruilen voor de philosophische gedachte van ingeschapen kenvermogen. Aldus worden wij hiertegen gewaarschuwd door den schrijver van Uit het Woord:

„Dat niettemin onze kerk nouit van een aangeboren vermogen om God te kennen, maar steeds van aangeboren Godskennisse gesproken heeft, is juister, vromer en nauw-

Sluiten