Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorbeelden zijn voor het grijpen. Daar zijn de kwesties van eigendom en bezit. De Socialist noemt alle eigendom diefstal. De Spartaan beweerde dat men mocht stelen, mits men het maar behendig deed, zoodat het niet werd opgemerkt. De agrarische Socialist wil gemeenschappelijk bezit van den bodem, de collectivistische Socialist gemeenschappelijk bezit van de productiemiddelen. Ik vraag u in trouwe hoe kunnen die kwesties ooit alleen uit 's menschen geest tot oplossing gebracht worden, zonder objectieven maatstaf van buiten? Daar is de kwestie van huwelijk en echtscheiding. Men wil het huwelijk afschaffen, de echtscheiding vergemakkelijken, de vrije liefde proclameeren, het Neo-Malthusianisme propagandeeren. Daartegenover wordt een strijd gestreden om het huwelijk heilig te houden, de echtscheiding te bemoeilijken, de vrije liefde als hoererij te verafschuwen en het goddelooze Neo-Malthusianisme den kop in te drukken. En ook hier vraag ik weer, hoe zal men op de groote menigte van vragen een antwoord vinden als slechts de natuurlijke Godskennisse en meer niets ons ten dienste staat? Tegenwoordig hoort men veel van de Crimineele Anthropologie. De misdadiger is onschuldig, het kwaad wordt door hem als door een krankzinnige bedreven, en verpleging is meer aan te bevelen dan straf. Maar hoe over het kwaad, hoe over de straf te oordeelen? Gewis, er zijn zooveel zinnen als hoofden. Maar elk hoofd grijpt naar iets hoogers dan de zinnen, naar iets wat boven de gegevens der natuurlijke Godskennisse uitgaat, hetzij naar eene Openbaring van Godswege — de kwestie van ware of valsche Openbaring nu daargelaten — of naar de theorie van een of ander philosophisch stelsel waarin hij gelooft.

Maar genoeg, op meer kwesties wijzen we niet. Welke kwestie ge ook stelt, altoos zal blijken dat de algemeene Openbaring onvoldoende, zoo niet onzuiver is, en dat de menschelijke geest roept om eene bijzondere Openbaring. Wij herhalen het citaat: „AVie daarom alle bijzondere Openbaring verwerpt, en alleen een algemeene erkent, plaatst

Sluiten