Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door niet naar de onderwereld terug te keeren. Daarop moest Hades Hermes zenden om Sisyphus met geweld terug te halen. Voor deze en andere misdaden moest hij nu in de onderwereld een zwaar rotsblok tegen een hoogen berg opwentelen, dat eindeloos, wanneer het doel bijna bereikt is, weder naar beneden zal storten. Sinds werd de naam „Sisyphus-werk" uitdrukking voor alle vergeefsche moeite en onvruchtbaren arbeid.

En zoo zou ik willen zeggen dat het uitsluitend te rade gaan met de gegevens der natuurlijke Godskennisse is het vullen van het bodemlooze Danaiden vat, het eindeloos wentelen van den Sisyphus-steen. Hier geldt het woord dat we in Job 15:2-4 lezen: „Zal een wijs man winderige wetenschap voor antwoord geven, en zal hij zijnen buik vullen met oostewind? Bestraffende door woorden, dieniet baten, en door redenen, met dewelke hij geen voordeel doet? Ja, gij vernietigt de vreeze, en neemt het gebed voor het aangezicht Gods weg."

Zonder bijzondere Openbaring mist elke wetenschap het Sj? ,^5/ 7tc-j 7tu — het rustpunt voor het hol van haar voet. Bijzondere Openbaring is noodig, is onmisbaar. Maar welke is dan de ware? Die van Mohammed of Boeddha, die van Confucius of Christus? ook die vraag roept dringend om beantwoording. Dit antwoord echter wordt niet door het redelijke verstand maar door de innerlijke geloofsovertuiging gegeven. Zie, God openbaarde zich van de schepping der wereld af, in woord, in daad, in verschijning aan den mensch zoo van binnen uit, door het innerlijk Godsbesef, als van buiten af door de alzijdige sprake in de Natuur. Maar nu trad de zonde in de wereld, en de vloek kwam zóó treffen dat de mensch innerlijk bedorven werd, zijn verstand verduisterd, zijn wilskracht gebroken, de genegenheden verontreinigd.

De erkenning van deze feiten is een axiomatisch uitgangspunt, waarover niet te redetwisten valt, waar slechts het geloof recht van spreken heeft. Er is echter twecerlei (jeloof.

Sluiten