Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier wordt nu maar al te vaak een valsche tegenstelling gemaakt. Men wil dan het geloof tegenover de Rede stellen, liefst nog wel aldus gequalificeerd het blinde geloof tegenover de formeele Rede. En deze tegenstelling mag niet geduld. Hier staat niet geloof tegenover Rede, maar geloof tegenover geloof, juister nog geloof tegenover bij- en ongeloof, liever zeg ik, om aan duidelijkheid niets te wenschen over te laten, waar geloof tegenover valsch geloof Daarom zeide ik zoo met beslistheid dat er tweeërlei geloof is, omdat nooit genoog nadruk er op gelegd kan worden dat het standpunt van den ongeloovige altoos een standpunt van geloof is en blijft. Niet ten onrechte, volkomen naar waarheid wordt er dan ook gesproken van „het geloof der ongeloovigen". Er is geloof bij de rechtzinnigen, er is geloof bij de vrijzinnigen, er is geloof bij den spotter. En wel is er strijd tusschen Openbaring en Rede, maar dan nooit met de Rede in formeelen, logischen zin genomen, maar alleen in den materialen zin van ons bewustzijn opgevat. Maar dat komt daarvan dat het met het geloof — hebbelijkheid en actie van ons bewustzijn — bij den een anders is gesteld dan bij den ander. Deze tegenstelling van geloof en ongeloof houden wij vast, en het zou dwaas zijn haar te ontkennen. Maar deze tegenstelling geven wij niet prijs voor de valsche van geloof en Rede, want hoe men het ook neme, overal is geloof en overal is Rede. Het onderscheid ligt daar dat men eenerzijds verduisterd, anderzijds verlicht is in het verstand, dat eenerzijds het ware, anderzijds het valsche geloof gevonden wordt. De eenige tegenstelling is die van zonde en genade, van duisternis en licht.

En waarom nu het geloof in de H. Schrift het ware en zuivere geloof is? Zooals ik zeide, dat kan de Rede niet uitwijzen, dat is niet het terrein der Rede. Hier is het innerlijk getuigenis des Heiligen Geestes, het Testimonium Spiritus Sancti aan het woord. In uw licht zien wij het licht, zong de koninklijke harpenaar. (Ps. 36:10). Van de waarheid van dit geloof worden we nooit door

Sluiten