Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meedeelen kan, is deze dat ik weet dat het b.v. drie uur was toen ik van huis ging, dat ik geloopen heb van het dorp A. naar het dorp B., en dat ik nu ga rcOenceren: de afstand van A. naar B. is een uur gaans, dus: nu moet het vier uur zijn, en dan tot de conclusie: kom het is vier uur. Dit is de weg der redeneering.

Voor eigen bewustzijn is de weg des geloofs even zeker als de weg der aanschouwing in elk geval als die der redeneering. Ik geloof dat er een tachtigjarige oorlog is geweest, alhoewel ik het niet beleefd heb. Ik geloof dat Amerika er is, ofschoon ik er nimmer geweest ben. En zoo geloof ik ook dat God is, en dat Zijns is het Koninkrijk der hemelen, alhoewel niemand ooit God heeft gezien. Maar hier is het een geloof in eene mededeeling, want de eeniggeboren Zoon, die in den schoot des Vaders is, die heeft Hem ons verklaard. (Joh. 1 : 18). Van de wetenschappelijke waarde van dat geloof blijve de tegenstander af.

De kwestie die ten slotte hierbij behandeld dient te worden is deze: wat is nu de verhouding van de Openbaring Gods in de Natuur tot die in de Schriftuur, van de natuurlijke tot de bovennatuurlijke Godskennisse?

De Roomsche voorstelling is bekend, zij is die van het Dualisme. De Rede is bij machte de waarheden der natuurlijke Godskennisse van zelve voort te brengen, en eerst voor het bovennatuurlijke is geloof noodig. Dus hebben geloof en Rede ieder een eigen terrein voor de kennisse Gods. De Rede werpt zich op de Natuur, het geloof op de Schriftuur, al naarmate dat de Openbaring natuurlijk of of bovennatuurlijk, algemeen of bijzonder is. Maar deze twee staan bij Rome mechanisch naast elkaar. Dat hangt saam met de bekende leer van den gouden teugel, ifen stelt het zich voor, dat in de Natuur een zekere hoeveelheid Openbaring en in de Schriftuur een zekere hoeveelheid Openbaring is gegeven, zoodat er slechts van een quantitatief verschil gesproken kan worden. Maar hier is het Dualisme aan het woord tusschen rede en geloof, tusschen natuur en genade,

Sluiten