Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godskennisse weer zoo in volle zuiverheid hergeeft, zich niet losmaakt van het natuurlijke, maar juist in het natuurlijke de volle vrijheid verleent, den mensch waarlijk mensch maakt en hem in de Natuur de gave Gods doet zien en de stem van zijn hemelschen Vader beluisteren. In één woord, omdat ook op het terrein der Natuur alle dingen uit Hem, en door Hem en tot Hem zijn. De H. Schrift behoedt ons bij de beschouwing der Natuur voor al de gevaren zoo eenerzijds van het Deisme, als anderzijds van het Pantheisme, om öf de Natuur geheel van God los te maken, öf de Natuur met God te vereenzelvigen. Het Deisme onderschat de Natuur, het Pantheisme overschat de Natuur, alleen het Theisme der H. Schrift leert ons de Natuur waardschatten. In deze reden ligt dan ook het motief voor de Vrije Universiteit als Universiteit. De Calvinist kan zich niet seminaristisch in eene Theologische School opsluiten, maar heeft dringend behoefte aan een Universiteit, aan eene volledige Universiteit, aan eene goed bezette Universiteit. Want in de H. Schrift hebben we niet alleen de Openbaring der torewnatuurlijke Godskennisse ontvangen. Was dit zoo, we zouden desnoods met een Theologisch Seminarie kunnen volstaan, aangezien het der Theologie zoo niet uitsluitend, dan toch in hoofdzaak te doen is om het bovennatuurlijke van en in de Openbaring der Heilige Schrift. Maar nu de H. Schrift ook kwam met zoo zuivere en milde Openbaring van de natuurlijke Godskennisse nu heeft die Schrift ook zoo veel voor elk terrein van het leven, voor al wat natuurlijk is. En elke Faculteit, de Litterarische, de Juridische, de Medische en de Natuurkundige heeft met die natuurlijke Godskennisse, zooals die in de H. Schrift tot zuivere Openbaring is gekomen, te doen. Hier moet noodig aan toegevoegd worden, opgevat naar de Gereformeerde beginselen, tot voorkoming van alle misverstand.

Ik kan niet nalaten den innigen wensch uit te spreken dat aan de Vrije Universiteit eindelijk de Juridische en

Sluiten