Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet men ze vooreerst kennen en dan verder daarop ook de aandacht gevestigd houden. Een lofwaardig streven alleen is niet voldoende; dat de hel met goede voornemens bevloerd zou wezen, leert ons ook al een oud spreekwoord.

Verbetering van ons strafrecht is namelijk wel gewenscht, maar allesbehalve zijne opheffing, en daarom ook geene aantasting van zijn wezen, maar alleen eene aan den voortgang der menschelijke ontwikkeling beantwoordende wijziging der vormen waarop dit in de maatschappij tot uiting moet worden gebracht. Men moge dit hier wel op den voorgrond van elk streven naar verbetering luide uitspreken, want het ontbreekt thans geenszins aan dezulken, die de eigenlijke strafrechtspraak als zoodanig geheel zouden willen afschaffen; op elk gebied wordt tegenwoordig de intelligentie door de anarchistische bacil aangetast, en het thans gebruikelijk over alles medeoordeelcn , zelfs door de grofste onwetendheid, werkt dit sterk in de hand. Wel is waar stellen nu de hier bedoelde vereenigingen zich gelukkig principieel niet op dit standpunt, doch ook waar zij blootelijk naar verbetering van den strafrechtelijken toestand streven, zullen zij er zich toch wel zorgvuldig voor hebben te wachten, dat zij zoo doende ook niet onbewust dat wezen komen aan te tasten. Immers waar nu eenmaal niet alleen zulk een drijven bestaat, maar dit, vooral onder den drang van thans veldwinnende individualistische politieke denkbeelden, zonder twijfel invloed kan uitoefenen, ontstaat hiervoor een niet gering te schatten gevaar. Daarvoor mag dus wel worden gewaarschuwd.

Het strafrecht is een verschijnsel van maatschappelijke evolutie; de noodzakelijkheid om de orde in de maatschappij te beveiligen en zoo hare geleidelijke, natuurlijke evolutie te bevorderen, deed het ontwikkelen, het streven namelijk

om dien onderlingen samenhang der individuen te verzekeren ,

welke haar wezen zelf is, en waarvan elke stoornis haar derhalve meer of min belet zoo te fonctioneeren als ten meeste met het algemeen belang overeenkomt. Het is voorzeker niet het eenige middel, wat tot dit doel kan leiden, maar

Sluiten