Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijken en dus normalen ontwikkelingsgang der maatschappij, waarvan hij een deel uitmaakt, te moeten overeenstemmen. Wanneer dan zulke abnornale neigingen louter uitstralingen zijn van het centraal zenuwstelsel zullen zij ook op eenige abnormaliteit daarin wijzen, die tot zulke neigingen aanleiding geeft, en moet dus de psychiater daarin het bestaan van een ziekelijken toestand aannemen. Daarom vatte LOMbroso de misdaad als het gevolg daarvan op.

Hij beschouwde die als eene ziekelijke ontaarding van een normaal gezonden toestand, dus als een achteruitgang, eene degeneratie. In zulke gevallen waarin de denkbeelden en daaraan beantwoordende handelingen van misdadigers met die van nog op een zeer lagen trap van beschaving staande volken schenen overeen te komen, zag lombroso daarin dan een verschijnsel van atavisme en achtte die degeneratie een teruggang tot een ouden toestand van menschelijke ontwikkeling. En in verband hiermede bouwde hij zelfs eene gansche leer op van lichamelijke degeneratieteekenen, waardoor de misdadiger zich zou onderscheiden, eene leer, die hij nog steeds aankleeft, maar die toch nog maar weinig aanhangers telt. Lombroso is hierbij geheel op een dwaalspoor geraakt. Zijne zeer oppervlakkige biologische kennis leidde hem hiertoe; ook zijne onjuiste inzichten op psychologisch gebied, gaven hiertoe aanleiding. Louter uit zijne psychiatrische kennis sproten die toch voort,waarom daarin dan ook altijd de opvatting met ziekteverschijnselen te doen te hebben, zulk eene groote rol speelt. Werkelijk wetenschappelijke psychologie moet echter op biologischen bodem staan, de psychiatrische inzichten moeten haar niet domineeren, maar door haar worden geleid.

Op hetzelfde onjuiste standpunt staat nog steeds de officieele wetenschap der psychologie; dit is het dus waarop de psychiaters zich bewegen. Hetzij zij die erfelijk achten, hetzij door de levensomstandigheden veroorzaakt, elke misdadige neiging is in hun oog steeds eene stoornis van den normalen natuurlijken geestestoestand en alzoo, waar de psyche niet

Sluiten