Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan als eene uiting van het zenuwstelsel en dus van de lichamelijke materie wordt opgevat, een ziekteverschijnsel. Dit is echter niet dan dwaling. LOMBROSO heeft zelfs bijna alleen oog voor de zwaarste moorden en gewelddadigheden, immer denkt hij ten minste niet dan aan feiten van vrij zwaren misdadigen aard, en zoo is ook nog steeds bij de psychiaters de regel. Omdat hun oog alleen op de personen gericht is en op het door dezen aan .anderen toegebracht nadeel; beschouwt men de zaak echter zoo als de tegenwoordige jurist dat heeft te doen , met het oog op de belangen der maatschappij, dan komt men tot een ander inzicht. Dan bevindt men, dat de handeling van het dienstmeisje, dat, wetende dat naar de voor haar geldende regelen van maatschappelijke orde, het op straat uitkloppen van kleeden op zekere uren ongeoorloofd is, zulks willens en wetens toch gaat doen , alleen in graad, d. i. quantitatief, van die misdadige feiten verschilt, waarbij louter uit hebzucht de vreeselijkste moorden worden bedreven. Het is immer niet dan het gewild ter zijde stellen van de altruïstische eischen van het gemeenschapsleven ter wille van egoïstische daarmede strijdige neigingen. En zoo komen er nu tallooze feiten voor; nog talrijker zijn die van misbruik van macht door den maatschappelijk sterkere tegenover den zwakkere, van velerlei bedrog en oplichting, die in allerlei graden van hevigheid overal in menigte in onze maatschappij worden aangetroffen , en tegen welke zelfs door hare dogmatisch en daarom onvoldoende geworden wetgeving, onze tegenwoordige maatschappij meerendeels niet meer beschermd wordt, gelijk dit in minder ontwikkelde en daardoor ook minder dogmatische maatschappelijke toestanden nog wel het geval is. Feiten, die daardoor in aantal en in hevigheid — men denke b.v. aan de trusts — onmiskenbaar toenemen.

Al zulke handelingen, ook al vallen zij niet onder eenige bepaalde strafwet, zijn in maatschappelijken zin misdaden. Welnu, houdt men dan zulk een dienstmeisje en al die personen, die de bedoelde feiten bedrijven, voor min of meer

Sluiten