Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijken of daarbij van zelfmoord de sprake was. En dit verbod is nu zoo in de volkszeden ingedrongen , dat, hoewel het zijne reden van bestaan verloren heeft en al meer dan honderd jaren is vervallen, de vele pogingen van meer ontwikkelden sedert daartoe aangewend toch nog niet in staat zijn geweest te beletten, dat men nog dikwijls zich daarnaar gedraagt. Men kan uit dit voorbeeld zien hoe ook het strafrecht de volksdenkbeelden in eene bepaalde richting kan leiden en op die wijze ten gunste der maatschappelijke ontwikkeling werkzaam kan wezen; ook andere voorbeelden hiervan levert ons zijne geschiedenis en ontegenzeggelijk heeft het zoo zeer nuttig gewerkt. Hoe ongegrond is dan niet de ontkenning zijner maatschappelijke waarde, die thans bij zoovele zijner oppervlakkige bestrijders in de mode is, en hen, zooals gezegd is, zijne afschaffing als eene maatschappelijke verbetering doet aanprijzen.

Voor zooveel nu het voor goed onschadelijk maken aangaat, kan dit natuurlijk zoowel wat de gevaarlijke krankzinnigen als wat de niet krankzinnige misdadigers betreft evenzeer noodzakelijk wezen. Maar toch eischt de humaniteit, dat sommige wijzen van onschadelijk maken, zooals b. v. de doodstraf, op de eersten niet worden toegepast, zijn andere op dezulken niet goed uitvoerbaar, en is het zelfs wenschelijk, dat de bloote afzondering of opsluiting van zulke personen op eene andere wijze dan die der gezonden, en onder psychiatrisch toezicht en behandeling geschiede. Daarom behoort tegen hen geene strafvervolging plaats te hebben , maar moeten zij aan eene psychiatrische behandeling worden onderworpen. Hetzelfde geldt ook voor hen, die tijdelijk in een toestand van geestesstoornis verkeeren, bij wie dus van het opwekken van vrees weinig te verwachten valt en dit almede met de beginselen der humaniteit slecht vereenigbaar is. De wetgever behoort echter beter dan thans het geval is zorg te dragen, dat aan zulke personen de terugkeer in de maatschappij niet weder vergund worde dan in zulke gevallen, waarin het op goede gronden vaststaat, dat van hen geen maatschappelijk

Sluiten