Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samentreffen van verschillenden oorsprong en inderdaad niet wel vereenigbaar. Als gronddenkbeeld — zij het wellicht grootendeels onbewust — meen ik toch in deze woorden nog wel de Lombrosiaansche zienswijze op te merken, dat alle misdadige uiting een abnormaal, ziekelijk verschijnsel zou wezen, waarnevens dan echter hier ook aangenomen wordt dat er nevens de geestelijk abnornialen ook in dezen zin normalen bestaan. Maar deze laatste opvatting schijnt dan daar ook maar vrij losjes en nevelachtig neven te staan; het gronddenkbeeld beheerscht toch weder duidelijk het \olgende, dat de maatschappij van de abnornialen het meeste last heeft. Immers alleen als men zoo wat alles van eenige beteekenis op het gebied der misdaad als van ziekelijken aard beschouwt, laat zich deze stelling verklaren; bij eene andere opvatting is zij met de feiten volkomen in strijd. Wel maken voorzeker die groote, zeer gruwelijke gewelddadigheden het meeste publiek vertoon; zij vullen kolommen in de op prikkelende lektuur azende dagbladen, geven heel wat stof tot conversatie en doen overal de oude dames rillen en beven. Edoch tegen één RosiERgeval staan wellicht honderd van die feiten over, welke thans als een sprekend voorbeeld van onvoldoende onzer tegenwoordige strafrechtspleging, vooral in Noord-Brabant en Limburg, gelijk ook onder het ruwe zee- en havenvolk te Rotterdam zoo sterk toenemen, dat de dagbladen die reeds als eene vaste, dagelijksche categorie, onder het opschrift: Het mes, mededeelen. Want moge daarbij ook al dikwijls die tijdelijke abnormaliteit eene rol spelen, die door het drankmisbruik ontstaat, in den bovenbedoelden zin zijn die helden van het mes bijnazonder uitzondering normaal, het is alleen hun lage geestelijke beschavingstoestand , die ze zoo gemakkelijk tot zulke handelingen doet overgaan. Terwijl verder ook al die tallooze feiten van bedrog van allerlei soort, van welke, groot en klein, onze maatschappij overvloeit en waarvan zij dus zeker wel den meesten last heeft, zoo goed als immer door normalen worden bedreven.

Sluiten