Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierbij komt nu nog dat een zelfde gevaar als dat van de psychiaters uitgaande, ook nog van een anderen kant dreigt. Van de zijde namelijk der sociologische richting, die thans in onze maatschappij sterk op den voorgrond treedt, en denzelfden weg op drijft. Deze toch ontkent, zooals reeds gezegd is, uit gebrek aan biologische kennis, den natuurlijken aanleg, ten minste als hoofdfaktor van de misdaad, en beschouwt de levensomstandigheden als zoodanig. Zij wil daarom door dezer verbetering de misdaad bestrijden, en heeft nu in verband hiermede voor het tegengaan van de misdaad door toepassing der strafwet veelal weinig oog. Het ligt zoo op haren weg hieraan den beklaagde zooveel mogelijk te onttrekken, en de verdediging grijpt nu natuurlijk ook gaarne de gelegenheid aan 0111 uit dit oogpunt hiertoe te geraken. Waar dan de misdadiger feitelijk ook als een door demoraliseerende levensinvloeden geestelijk abnormaal geworden persoon wordt voorgesteld, gaat dit streven vrij wel met dat der psychiatrische richting samen.

Er is in die sociologische opvatting zeer zeker een waar beginsel aanwezig, maar eene sanguinische overdrijving doet dit tot onvruchtbare dweeperij worden, tot die valschdemocratische dweeperij, die ook wel een vorm van geestelijke stoornis is, al doen zich de daaruit voortvloeiende denkbeelden den lijders zeiven, even als alle voorstellingen van den waanzin, als volkomen juist, als maatschappelijk uiterst nuttig, en zelfs als van zeer verheven aard, voor. Dat er maatschappelijk naar gestreefd moet worden om die factoren der criminaliteit, zooals de aangehaalde schrijver ze noemt, bijgeloof, onkunde, ziekte, werkeloosheid , drankmisbruik , armoede, woningnood , overmatige arbeidstijd , b.v., te verzwakken en weg te nemen , moet zeker worden beaamd, en de mecnitig dat langs dien weg, zeer bepaaldelijk door het tegengaan der drankzucht, de misdaad zal kunnen worden verminderd, is ongetwijfeld juist, maar die, dat men op deze wijze de misdaad ooit zou kunnen uitroeien of zelfs maar tot een zeer onbeduidend peil zou kunnen terugbrengen, evenals de daaraan geknoopte

Sluiten