Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opvatting, dat derhalve de strafwet en hare toepassing, zelfs zoolang die gehoopte verbetering dan toch nog niet tot stand is gekomen, eigenlijk onnut zouden zijn, dit alles is voorzeker niet dan dwaling.

Bij de meeste menschen liggen trouwens op den grond dezer meeningen wel oude godsdienstige denkbeelden over de geestelijke gelijkwaardigheid van alle menschen, in de hedendaagsche politieke tot eene even onware theorie van maatschappelijke gelijkheid omgezet, terwijl het reeds vermeld gebrek aan biologische kennis het voortbestaan daarvan mogelijk maakt.

Sterk treedt dan ook in verband hiermede daarbij die zucht naar overdrijving op, welke steeds der oppervlakkigheid en daarom het groote publiek eigen is, en die, waar zij op een bepaald gebied zich voordoet, niet zelden het karakter van dweeperij gaat aannemen , daarmede duidelijk eene zekere psychische ziekelijkheid openbarende. « Met het in de kinder« wetten thans aangenomen groote beginsel, dat ten opzichte «van misdadige kinderen in het vervolg alleen behandeling, «geene bestraffing, zal plaats vinden», — juicht de reeds vermelde schrijver — « zijn wij nu op den koninklijken weg. «Niemand, die 't meer betwijfelt, niemand, die 't meer « ontkent! » En zoo moet het, is hierbij duidelijk zijne gedachte, ook met de volwassenen gaan. Welnu, ik zie hierin heel wat overdrijving, zelfs al wat de kinderen betreft. Inderdaad, de levensomstandigheden spelen bij het optreden der misdaad eene belangrijke rol, en aan te bevelen is het zoowel door andere maatschappelijke inrichtingen als ook, als bestraffing, door dwangmaatregelen, er naar te streven om, zooals boven gezegd is, die, waar hun invloed schadelijk is, zooveel mogelijk te neutraliseeren. Terwijl, daar kinderen nog zooveel meer dan volwassenen vatbaar zijn voor allerlei maatschappelijke en persoonlijke invloeden, nog meest niet zulke vaste gewoonten hebben aangenomen, en hunne levensomstandigheden zelve zoo oneindig veel meer en beter te wijzigen zijn , dit alles ten opzichte van kinderen zeker bizonder

Sluiten