Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blindelings aan zijn leiband behoeft te loopen. Kr is trouwens nog veel meer dat hem niet onderwezen wordt; in het algemeen niets van hetgeen voor de interne praktijk van het rechterambt noodig is. De akademische opleiding van den jurist is in den waren zin hooger onderwijs, en geen vakonderwijs, zij staat als zoodanig voorzeker hooger dan die eener vakschool, maar waar de Staat nu eenmaal aan het doctoraat in de rechten de bevoegdheid verbindt als rechter, als lid van het openbaar ministerie of als lid der balie op te treden, behoort toch daaraan ook eenig vakonderwijs verbonden te worden, tenzij men tot het recht om zulk een praktischen werkkring te volgen nog bovendien een speciaal vakonderwijs verplichtend wilde stellen. Het is met die opleiding wat dit betreft, al zeer bedroevend gesteld, zelfs wetsexplicatie worden den aanstaanden juristen, hun, wien later opgedragen zal worden de wetten wetenschappelijk uit te leggen en toe te passen, niet onderwezen; en zonder speciale opleiding ten minste in de beginselen, zijn de meeste menschen uit zich zeiven toch niet in staat zich in iets te bekwamen. Eene veeljarige ambtelijke ondervinding heeft mij dan ook ruimschoots geleerd hoe treurig het er te dezen opzichte bij velen uitziet. Zoo is het ook met wat men de theorie van het rechterambt zou kunnen noemen, met de kennis van de beginselen, welke de uitoefening daarvan moeten beheerschen, van de moreele grenzen, waar binnen het zich moet bewegen, met die kortom van het hoe en waarom op dit gebied. De ziel van zijne maatschappelijke functie, zoowel wat het rechterambt, als wat het openbaar ministerie of wat de verdediging betreft, moet den aanstaanden jurist worden ingeblazen , en de opvatting daarvan moet aan het psychisch ontwikkelingsstandpunt beantwoorden, hetwelk in den tegenwoordigen tijd is bereikt. Nevens die van het bloot formeel recht der strafvordering is ook deze kennis noodig zal het crimineel proces in het maatschappelijk leven inderdaad practisch, d. i. werkelijk in het belang der gemeenschap, toepassing vinden. Het komt mij voor, dat een dusdanig

Sluiten