Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwijs wel aan dat der strafvordering zou kunnen worden aangesloten; dit studievak, thans om zijn bloot formeel karakter meest niet veel geteld, zou daardoor zeker veel in beteekenis winnen; dan echter ook wel in dit opzicht bij het examen meer op den voorgrond moeten treden. De eenige voorbereiding voor de praktijk bestond in mijn studententijd uit een enkel college waar wel eens zoo wat rechtbankje gespeeld werd; eene vrij onnutte vertooning; dat toch zal men in de praktijk zelve spoedig genoeg leeren. En het is mij niet bekend geworden, dat men in werkelijkheid sedert veel is vooruitgegaan. Voor eene opleiding als- die door mij bedoeld had toen niemand oog. Ten deele wellicht omdat zij ook eenigzins van moreelen aard is en men toenmaals meende, dat alle invloed op dit gebied het best maar aan den godsdienst bleve overgelaten. Men begint thans wel in te zien, dat hiermede niet kan worden volstaan. Maar ook bovendien zeker wel omdat het hier hoofdzakelijk slechts de praktijk van het strafrecht gold, wat in Nederland nooit zeer hoog stond aangeschreven, waar men in het algemeen immer voor het algemeen belang weinig oog had. Met een zoo sterk particularisme als het gansche publieke leven in Nederland, vooral vroeger, steeds doordrong, laten zich zulke ruimere inzichten slecht vereenigen. Zoolang men in dat recht trouwens niet dan wat toepassing eener goddelijke of maatschappelijke vergelding ziet, zij die ook binnen de grenzen der wet beperkt, laat zich de opvatting wel begrijpen, dat met wat algemeene rechts- en speciale wetskennis, aangevuld met bef, toga en baret voor het uiterlijk decorum, bij de strafrechtspraak wel kan worden volstaan; voor zulk eene, die aan de eischen van het tegenwoordig standpunt der menschelijke kennis zal voldoen, hebben echter verstand en gemoed van hem, die ze heeft uit te oefenen, ernstige voorbereiding noodig.

Er bestaat ook in het algemeen veel te veel oppervlakkigheid in de tegenwoordige beweging op strafrechtelijk gebied, te weinig grondige kennis van de geschiedenis, te weinig

Sluiten